Kommunestyret i Inderøy vedtok Statens vegvesen sin anbefalte linje.

Kommunestyret i Inderøy sluttbehandlet planen i møte 10. desember 2018 og fattet følgende vedtak:

"I henhold til plan- og bygningslovens § 11-15 vedtas «PlanID 2018004 - Kommunedelplan ny E6 Åsen - Mære - delplan Røra», med vedlagte planbeskrivelse, reviderte planbestemmelser, samt plankart alternativ 1.

I planbestemmelsene er det tatt inn to nye setninger under §2.4 Forhold som skal avklares og belyses i reguleringsplanarbeidet (PBL 11-9 nr.8):

  • All matjord som blir berørt i anleggsgjennomføringen skal tas vare på, mellomlagres separat og tilbakeføres til areal som skal brukes til jordbruksproduksjon i nærområdet.
  • Det skal gjennomføres nødvendig utredninger av grunnforholdene for å oppnå nødvendig sikkerhet i henhold til plan- og bygningsloven §28-1.

Dyrkajord må ikke brukes til rasteplasser."

Vedtatt kommunedelplan med planbeskrivelse, plankart og bestemmelser for Inderøy kommune, er vist i egne dokumenter nedenfor.