Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen har fått beskjed om å forberede prosjekt E6 Megården-Mørsvikbotn (Sørfoldtunnelene) for tidliginvolvering av entreprenør.

Det kan bety at framtidige trasevalg for fremføring av ny E6, kan komme utenfor den reguleringsplanen Sørfold kommune tidligere har vedtatt.

For å tilrettelegge for tidliginvolvering av entreprenør, sikre en effektiv prosjektgjennomføring og sikre at alle berørte parter skal få mulighet til å komme med sine innspill varsler Statens vegvesen nå planoppstart i henhold til plan- og bygningslovens §§ 3-7 og 12-8 for fire ulike E6-traseer på strekningen Megården–Sommerset.

I kartet er den planlagte traseen i dagens reguleringsplan tegnet inn med rødt (Alternativ RL). De tre andre alternativene (RL_A, RL_b og Alt1) er underlagt forskrift om konsekvensutredning.

For at du skal kunne sette deg inn i saken er det utarbeidet et forslag til planprogram som detaljert beskriver bakgrunn, prosess, medvirkningsmuligheter og utredningstemaer. Forslag til planprogram legges nå ut til høring og offentlig ettersyn med frist for tilbakemelding innen 24.08.2021.

Planprogrammet

Planprogrammet (med kart over de alternative traseene som skal utredes) er digitalt tilgjengelig på:

  • Forslag til planprogram og kart er lagt under "Last ned" nederst på denne siden
  • Sørfold kommune sin nettside www.sorfold.kommune.no.

Papirutgaver finner du:

  • I lokalene til Statens vegvesen, Dreyfushammarn 31/33 i Bodø, i resepsjonen
  • I resepsjonen til rådhuset i Sørfold kommune.

Innspill

Dersom du har innspill eller kommentarer ber vi om at disse sendes innen 24. august 2021 til:

  • Statens vegvesen, Pb.1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer
  • eller e-post: innen 24. august 2021

Kontakt

  • Børge Steinmo Johnsen, ass.prosjektleder/prosj.koordin./planleggingsleder; telefon 75 11 48 36 eller e-post
  • Stefan Kersting, planleggingsleder; telefon 75 58 61 30 eller e-post
Aktuelt for fylke(r): Nordland