Hensikten med planarbeidet er å bedre trafikksikkerheten for gående og syklende langs E75, samt tiltak for å bedre sikt og fremkommelighet for kjøretøy.

E75 Vestre Jakobselv–Skittenelv ved Varangerfjorden, har en årlig gjennomsnittlig døgntrafikk på mellom 1200 og 1400 kjøretøy. Strekninga benyttes som skoleveg, men er dårlig tilrettelagt for myke trafikanter. Planarbeidet skal blant annet avklare hvilket alternativ til bro over Jakobselva som skal gjennomføres. Her vil både tiltak på eksisterende bro bli vurdert, samt eventuelt bygging av ny parallell gang- og sykkelbro.

Lengda på strekningen er 2 km, merka med blå strek i kartutsnittet under. Den starter ved kryss E75/fv.8092 og går fram til Skittenelv. Rød strek i kartutsnittet viser grensa for planområdet. Planavgrensningen settes bredt ved oppstart for å ha nok areal til vurdering av tiltak, samt tilstrekkelig areal til anleggsgjennomføringen. Endelig planområde for reguleringsplanen vil bli mer avgrensa enn det som framgår av dette oppstartvarselet.

Kart som viser planområdet
Planområdet.

Det er gjort vurderinger av om tiltaket kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, jamfør forskrift om konsekvensutredninger (KU) § 8 og § 10. Basert på naturverdiene og vernestatusen for Jakobselva, vil det avhengig av endelig løsning for bro gjennomføres KU for deltema naturmangfold. Oppdatert vurdering av KU for naturmangfold vil gjennomføres som følge av utvidelse av planområde til Skittenelv. Det er videre vurdert at planen utløser krav om KU for deltema kulturarv. Det er flere kjente samiske kulturminner med gammetufter som er automatisk freda både langs fjorden og i Skittenelv som kan bli berørt av tiltaket.

Innspill og merknader

Statens vegvesen ønsker synspunkter og innspill som kan ha betydning for reguleringsplanarbeidet.

Innspill til oppstart av planarbeidet sendes til: firmapost@vegvesen.no eller per post til Statens vegvesen, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer innen 15.09.2023. Oversendelse av innspill må merkes med saksnummer «23/43558».

Spørsmål

Spørsmål om planarbeidet kan rettes til planleggingsleder Kjell Grønsberg i Statens vegvesen på e-post, kjell.gronsberg@vegvesen.no eller telefonnummer 95 92 91 18.

Denne kunngjøringen er i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8.

Aktuelt for fylke(r): Troms og Finnmark