Prosjektet har startet med detaljprosjektering av ny løsning.

Begge holdeplassene flyttes sørover. Holdeplassene oppgraderes i henhold til dagens krav (blant annet opphøyet plattform).

På østsiden av E8 etableres holdeplassen slik at gang- og sykkelvegen ligger bak holdeplassen for å unngå konflikt med myke trafikanter som ferdes langs eksisterende gang- og sykkelveg.

Høydeforskjellen mellom dagens gang- og sykkelveg og kjøreveg løses ved bruk av ramper ned til holdeplass og fotgjengerfelt. Nytt fotgjengerfelt skal etableres noe sør for dagens beliggenhet. Dette vil gi et trygt krysningspunkt mellom holdeplass og gang- og sykkelveg på østsiden av E8 og holdeplass og fortauløsning mot Båthavna og tilhørende parkeringsareal.

Intensivbelysning skal etableres og det skal etableres sanntidssystem på bussholdeplassene.

Vei:
E8
Fase:
Prosjekteringsfase
Kommuner:
Tromsø
Fylker:
Troms
Finansiering:
Bompenger
Oppstart:
Høst 2024
Antatt åpnet:
Høst 2024

Båthavna i Tromsdalen. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakter

Roy-Lars Olsen

Prosjektleder
Telefon:
90 51 89 42
E-post:

Sist oppdatert: