Statens vegvesen varsler, i samråd med Sør-Varanger kommune, oppstart av planarbeid for E6 Høybukta-Hesseng. Vi ber med dette om innspill til planoppstart.

Planprogram med konsekvensutredning

Forslag til planprogram legges nå ut til høring og offentlig ettersyn i perioden 19.04.2024-06.06.2024.

Etter høringsperioden skal Statens vegvesen bearbeide planprogrammet i henhold til de merknader som er kommet, og deretter oversendes planprogrammet til Sør-Varanger kommune som skal behandle og fastsette planprogrammet.

Informasjonsmøte

Det holdes et åpent informasjonsmøte den 14.05.2024 kl. 18.00 på rådhuset, Rådhusplassen 3, 9900 Kirkenes.

Fremdrift og frist for innspill/merknader til planprogrammet

Vi ber om at dere sender synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger til oss skriftlig. Husk å merke med 22/76654 og send innen 06.06.2024 til enten eller:

  • Statens vegvesen, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer

Beskrivelse av prosjektet

E6 Høybukta-Hesseng er et prosjekt som tilhører prosjektorganisasjon Finnmark. Hensikten med planarbeidet på strekningen er å bedre både trafikksikkerhet og fremkommelighet. Dagens E6 har dårlig geometrisk standard mellom Høybukta og Hesseng. Strømmen bru er smal og har skarpe kurver inn til brua i begge ender.

Illustrasjonen viser et kart over de ulike linjealternativene som foreslås utredet mellom Høybukta og Hesseng.
Oversikt over linjealternativer som foreslås utredet i planprogrammet. Illustrasjon: Statens vegvesen

Plandokumenter

Dette varselet er sendt ut i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8. Planen blir utarbeidet etter plan- og bygningsloven §§ 3-7 og 12-3.

Aktuelt for fylke(r): Finnmark