Tiltakspakken dekker et stort behov for tiltak for buss, sykkel og gange. Pakken består av en rekke delprosjekter, blant annet nye kryssløsninger for å binde sammen vegnettet. Målet er bedre trafikksikkerhet og framkommelighet for alle trafikantgrupper. 

Prosjektet er en del av Tenk Tromsø

Detaljregulering

Det har vært omfattende planarbeider på Langnesområdet for å finne framtidas trafikkløsninger i området. Vi skal nå i gang med detaljregulering av området.

Tromsø kommune har utarbeidet en områdereguleringsplan for Langnesområdet, vedtatt i 2014. I tillegg er det utarbeidet en kommunedelplan for ny tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya, vedtatt i 2016.

I henhold til områdeplanen skal det:

  • etableres en ny veg fra rundkjøringa utenfor Langnestunnelen. Den skal gå via Huldervegen og et nytt kryss i eksisterende rv. 862 Tverrforbindelsen og videre til Ærfuglvegen og handelsområdet nord for Tverrforbindelsen.
  • komme nye kollektivterminaler, holdeplasser og egne kollektivfelt.
  • bli trygge løsninger for både syklende og gående som sammen med kollektivsatsningen skal gi et godt alternativ til bilkjøring.

I forbindelse med belønningsordningen pågår det også et arbeid med omprosjektering av den eksisterende kollektivterminalen i Giæverbukta.