Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Byutredningene skal være et faglig grunnlag for kommende forhandlinger om byvekstavtaler og mulig grunnlag for arbeidet med Nasjonal Transportplan (NTP) 2022–2033. Føringer for arbeidet med denne byutredningen er gitt fra staten i «Mandat for byutredning i Trondheim».
«…Byutredningen skal svare ut utredningsbehovet knyttet til inngåelse av bymiljøavtaler. Utredningen skal gi et samlet bilde av utfordringene i Trondheim. Den skal belyse hvilke tiltak som er nødvendige for å nå målet om at veksten i persontransporten skal tas av kollektivtrafikk, sykling og gåing (også kalt nullvekstmålet for personbiltrafikken)…»

Det er lagt opp til at byutredningene kan gjennomføres i to trinn. Første trinn av utredningsarbeidet, som er grunnlag for forhandlinger og reforhandlinger av bymiljøavtaler og byvekstavtaler, skal være sluttført i løpet av 2017. Det kan bli aktuelt å gjennomføre et andre trinn som grunnlag for etatenes arbeid med neste rullering av Nasjonal transportplan.

Oversiktkart over kommuner for Trondheimsområdet:

Byutredning for Trondheimsområdet.
Oversiktskart "Byutredning for Trondheimsområdet". Foto: Statens vegvesen
Byutredning for Trondheimsområdet. På bildet Innherredsvegen i Trondheim, tidligere hovedinnfartsåre til byen fra nord og øst.
Innherredsvegen i Trondheim, tidligere hovedinnfartsåre til byen fra nord og øst. Foto: Knut Opeide

Fase:
Avsluttet
Kommuner:
Malvik, Trondheim, Indre Fosen, Stjørdal, Melhus, Skaun, Midtre Gauldal, Orkland
Fylker:
Trøndelag

Byutredning for Trondheimsområdet © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakter

Joar Nordtug

Prosjektleder
Telefon:
906 80 602
E-post:

Sist oppdatert: