Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Nå er arbeidet med første delprosjekt på Oslofjordforbindelsen 2 i gang, 3,3 km gang/sykkelvei langs Osloveien.

Som del av byggetrinn 2 for E134 Oslofjordforbindelsen, skal Statens vegvesen også sikre et tilbud for gående og syklende på strekningen mellom Måna og Vassum i Frogn kommune.

– Dette har vi valgt å gjøre langs fv.1390 Osloveien fra Ottarsrud (kryss fylkesvei 1390 og fylkesvei 152) og fram til bussholdeplassen ved Bakker bru, forteller prosjektleder Vibeke Malvik i Statens vegvesen.

Prosjektleder Vibeke Malvik t.v med kontrollingeniørene Marius Brekke og Lars Kolstad ved Osloveien som nå får 3,3 km gang/sykkelveg
Prosjektleder Vibeke Malvik t.v med kontrollingeniørene Marius Brekke og Lars Kolstad ved Osloveien som nå får 3,3 km gang- og sykkelveg. Foto: Kjell Wold

Spleiselag

Gang- og sykkelveien er et spleiselag mellom statens vegvesen og Viken fylkeskommune der Statens vegvesen dekker kostnaden fra Ottarsrud til Huseby og Viken fylkeskommune dekker kostnaden for Huseby til Bakker bru.

Det er Park og Anlegg AS som er utførende entreprenør. Siden prosjektet er en totalentreprise skal den derfor både prosjekteres og bygges av entreprenør.

Dette skal gjøres:

3300 meter lang og 3,5 meter bred gang- og sykkelvei på sør/vestsiden av fv. 1390 Osloveien med tilhørende belysning.

På en 600 meter lang strekning mellom Ødegården og Bilitt forskyves Osloveien mot nord for å redusere konflikt med bebyggelsen. Ved Huseby Nordre skal Teipavegen stenges og ny Teipaveg skal bygges vest for gården Huseby Nordre. Inne på boligområdet på Rødsholtet skal den nordligste adkomsten til området stenges, og ny adkomstvei må lages mellom husene i området.

Ferdig neste høst

- Arbeidene vil pågå uten vesentlige forstyrrelse av lokaltrafikken på Osloveien, forsikrer Vibeke Malvik i Statens vegvesen.

Det skal også inkluderes arbeider for Frogn kommune som omfatter prosjektering og bygging av 3500 meter spillvannsanlegg med tilhørende pumpestasjoner, og 850 meter vannledning. Prosjektet har en kostnadsramme på 80 millioner kroner og er planlagt ferdig 01.11.22.