Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Det vil kreve om lag 1600 sprenginger for å drive et nytt løp i Oslofjordtunnelen og tilsvarende antall stenginger av vel 30 minutter.

Verpen på vestsiden av Oslofjorden
Ny Oslofjordtunnelen starter i vest her ved Verpen mellom Sætre og Storsand i Asker kommune. Foto: Statens vegvesen

Dette presenterte Oslofjord-prosjektet for representanter fra Asker Næringsforening og ASKO i et informasjonsmøte nylig. Hensikten var å vise hvordan anleggsgjennomføringen av et nytt løp i Oslofjordtunnelen vil bli, og hvilke konsekvenser det vil få for trafikkavviklingen på E134 mellom Asker og Frogn.

Hensikten med prosjektet

Det skal bygges en sikker kryssing av Oslofjorden i eksisterende trase for E134.  Tunnelene skal tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. E134 skal utvides fra 2 til 4 felt mellom Måna og Vassum. Og utvidelsen skal bedre vegsystemet på Hurumsiden av Oslofjordtunnelen.

Fakta ny tunnel sør for dagens tunnel:

Lengde tunnel: 7275 m. Inndrift per sprengning (salvelengde): ca. 4,5 m. Antall sprengninger i nytt hovedløp: 7275/4,5 = ca 1600

I tillegg kommer sprengninger i forbindelse med nisjer, tverrtunneler og vann-/pumpemagasin, slik at antall sprengninger vil totalt komme opp i drøyt 2000.

Tunnelen blir 7,3 km lang
Ny Oslofjordtunnel blir også omlag 7,3 kilometer lang, hvorav drøye to kilometer ligger under fjorden. Foto: Kjell Wold

Utenom rushtiden

Det er et krav at når det sprenges i nytt tunnelløp skal eksisterende tunnelløp være stengt. Det er ikke tillatt å stenge i rushtiden mellom 06:00 – 09:00 og mellom 14:00 -19:00. Strekninger nær bebyggelse kan ikke sprenges på nattestid pga. hensynet til naboers nattesøvn.

«Dette gir kun to «vinduer» i løpet av et døgn hvor sprengningsarbeider er mulig: 09:00 -14:00 og 19:00 - tidspunkt for når nattero skal overholdes.

På noen strekninger av tunnelen ligger den så langt unna bebyggelse at sprengning muligens kan utføres på natta etter dispensasjon fra Kommuneoverlegen.

Drivefasen forventet til tre år

Tunnelen vil bli drevet fra 3 stuffer (arbeidsfronter i tunnelen), 2 fra adkomst tunnel Storsand (Hurumsiden), 1 fra Måna (Drøbaksiden)

Arbeidene gjennomføres som skiftarbeid (dag-/kveldsskift) mandag – lørdag (legger til grunn 101 timers uke). Antall salver (sprengninger) per døgn kan variere mellom 0 – 6 avhengig av hvilke arbeider som gjøres i tunnelen. Ved injeksjon (vanntetting) og omfattende tung stabilitetssikring vil antall salver bli sterkt redusert. Forventet drivetid tunnel (sprengning og bergsikring) ca. 3 år.

Stengeprosedyren tar ca 30 minutter

For hver sprengning i nytt løp må denne stengningsprosedyren følges: Entreprenør melder til Veitrafikksentralen (VTS) at det er klart for sprengning. VTS utfører stengning av tunnelen i henhold til prosedyre før bommene senkes. All trafikk i tunnelen må være ute av tunnelen før det gis klarsignal til sprengning. Sprengningen gjennomføres

Den delen av eksisterende tunnel som ligger nærmest sprengningsstedet kontrolleres for eventuelle uønskede hendelser av mannskap som på forhånd er postert på egnet sted i tunnelen. Hvis det ikke har inntruffet noen uønskede hendelser melder kontrollør at alt er ok og gir klarsignal til å åpne tunnelen. VTS åpner tunnelen i henhold til prosedyre. Hele stengeprosedyren fra trafikken stanser til den er i gang igjen vil ta ca. 30 min.

Flere møter – også med utrykningsetatene

-Vi ser på møtet med Asker Næringsforening som svært viktig og nyttig for begge parter selv om det er en god stund til vi starter å sprenge. Og vi fikk gode tilbakemeldinger fra næringslivet på vestsiden av fjorden, forteller prosjektleder Anne Grethe Nordahl. I Statens vegvesen.

-Vi planlegger flere slike møter, bl.a. med utrykningsetatene, da vi ønsker dialog om dette med så mange som mulig, sier Nordahl.

Aktuelt for fylke(r): Viken