Statens vegvesen har planlagt ny gang- og sykkelveg og kollektivfelt i Ullerchausseen, på strekningen mellom Silurveien og Vækerøveien. Den vedtatte løsningen går ut på å omdisponere et av kjørefeltene i vestlig retning til kollektivfelt, samt etablere en tofelts sykkelveg med fortau. Hensikten med tiltaket er bedre trafikkløsningen for gående, syklende og kollektivreisende.

Planforslaget ble vedtatt 11.12.2019. Antatt byggestart er høsten 2021.

Illustrasjon av framtidig vegløsning Ullernschausséen, Silurveien-Vækerøveien.
Illustrasjon av framtidig vegløsning Ullernschausséen, Silurveien-Vækerøveien. Foto: Statens vegvesen

Fase:
Prosjekteringsfase
Kommuner:
Oslo
Fylker:
Oslo
Nasjonal transportplan:
Under grensen for omtale
Totalkostnad:
47 millioner. 2017-prisnivå
Oppstart:
Høst 2022
Antatt åpnet:
Vår 2023

Ring 3 Ullernschausséen, Silurveien–Vækerøveien © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Prosjektkontor

Besøksadresse:
Vegavdeling Oslo, Østensjøveien 34

Kontakter

Magne Vikne

Prosjektleder
Telefon:
90 91 32 52
E-post:

Sist oppdatert:

Gå videre