Planforslaget ble vedtatt 11.12.2019 i Oslo kommune. Utarbeidelse av byggeplan vil pågå i 2022 og forventet oppstart bygging i 2023. 

Statens vegvesen har planlagt ny gang- og sykkelveg og kollektivfelt i Ullerchausseen, på strekningen mellom Silurveien og Vækerøveien. Den vedtatte løsningen går ut på å omdisponere et av kjørefeltene i vestlig retning til kollektivfelt, samt etablere en tofelts sykkelveg med fortau. Hensikten med tiltaket er bedre trafikkløsningen for gående, syklende og kollektivreisende.

Illustrasjon av framtidig vegløsning Ullernschausséen, Silurveien-Vækerøveien.
Illustrasjon av framtidig vegløsning Ullernschausséen, Silurveien-Vækerøveien. Foto: Statens vegvesen

Fase:
Byggefase
Kommuner:
Oslo
Fylker:
Oslo
Nasjonal transportplan:
Under grensen for omtale
Totalkostnad:
47 millioner. 2017-prisnivå
Oppstart:
2023
Antatt åpnet:
2024

Ring 3 Ullernschausséen, Silurveien–Vækerøveien © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakter

Fredrik Holtmoen

Byggeleder
Telefon:
99490013
E-post:

Sist oppdatert: