Målet for arbeidet med konseptvalutgreiinga(KVU) har vore:

  • Å kartlegge behov knytt til transportsystemet i korridoren over Strynefjellet, inkl. arm til Geiranger. Transportsystemet for denne korridoren vil samtidig verte halde opp mot andre aktuelle aust-vest-samband for den trafikken det gjeld (E39 + E16/rv. 5–rv. 7, E134 o.a.).
  • Å avklare aktuelle konsept for transportsystemet i korridoren.
  • Å vurdere grad av måloppnåing for dei ulike konsepta.
  • Å gjere greie for transportmessige og samfunnsøkonomiske verknader av dei ulike konsepta.

Utgreiinga munna ut i ei avgjerd om val av løysing og kostnadsramme. Samferdsledepartementet skriv følgjande om sitt vedtak knytt til KVU og KS1:

  1. Konsept B1 blir lagt til grunn for videre planlegging av rv 15 over Strynefjellet.
  2. Det legges til grunn en økonomisk ramme for endringslogg på 4100 mill. 2018-kr.
  3. Prosjektet er ikke prioritert i NTP 2018-2029. Prosjektet vil måtte vurderes opp mot andre prosjekt ved kommende rulleringer av NTP.
  4. Prioritering av midler skjer gjennom de årlige budsjetter.
  5. Det skal legges til rette for eventuell tilkobling til fremtidig helårsvei til Geiranger. Slik arm til Geiranger vil ligge på fylkesveinettet. Prioritering av veien tilligger derfor fylkeskommunale myndigheter.
  6. Hensynet til verneområder og villrein skal ivaretas i planprosessen, bl.a. ved tidlig involvering av miljømyndighetene.

Desse hovudlinjene skal leggjast til grunn for vidare planlegging. Framdrift for planlegging vil bli avklara i samband med rullering av Nasjonal transportplan.

Vei:
Rv. 15
Fase:
Avsluttet
Kommuner:
Stranda, Stryn, Skjåk
Fylker:
Møre og Romsdal, Vestland, Innlandet

Rv. 15 Strynefjellet (KVU) © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakter

Sist oppdatert:

Gå videre