Ny løsning vil bygge opp under hovedsykkelnettet, som viser hovedveg for sykkel inn til Moss sentrum via Ryggeveien, inn Høienhaldgata og videre ned Fritjof Nansens gate.

Reguleringsplan for "Sykkeltiltak ved Melløs" er lagt til offentlig ettersyn, frist for merknader 1. juli 2021.

Bakgrunn

Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for myke trafikanter, med hovedvekt på syklister, langs Ryggeveien fra krysset med Carsten Ankers gate til krysset med Dyreveien. Reguleringsplan for fylkesveg 119 Sykkeltiltak ved Melløs ble lagt ut til offentlig ettersyn våren 2018. Denne løsningen la opp til sykkelfelt på begge sider av Ryggeveien og ombygging av Ryggeveien. Reguleringsplanen har ikke blitt oversendt til sluttbehandling i Moss kommune, da Statens vegvesen mener at reguleringsplanen ikke i tilstrekkelig grad bygger opp under vedtatt hovedsykkelvegnett for Moss.

I dialog med Moss kommune og Viken fylkeskommune, anbefaler Statens vegvesen nå en ny løsning med sykkelveg m/fortau på vestsiden av Ryggeveien. Dette grepet vil medføre at vi unngår uheldig systemskifter i hver ende av planområdet slik at for eksempel syklister i retning Moss sentrum slipper å krysse vegen i krysset ved Klostergata/Høyenhaldgata. Ny løsning vil bygge opp under hovedsykkelnettet, som viser hovedveg for sykkel inn til Moss sentrum via Ryggeveien, inn Høienhaldgata og videre ned Fritjof Nansens gate.

Videre framdrift

Det legges opp til vedtak av reguleringsplanen høsten 2021. Bygging kan først skje når reguleringsplanen er vedtatt av Moss kommune. Tidspunkt for byggestart må også koordineres opp mot utbyggingsprosjektet til Bane NOR i Moss, da stenging av Fjordveien i betydelig grad vil påvirke trafikkmengdene i Ryggeveien.

Vei:
Fv. 119
Fase:
Planfase
Kommuner:
Moss
Fylker:
Viken
Lengde:
500 meter
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2018-2029

Sykkeltiltak ved Melløs © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Knut Westerbø

Planleggingsleder
Telefon:
97 46 74 38
E-post:
Sist oppdatert:

Gå videre