Ny løsning vil bygge opp under hovedsykkelnettet, som viser hovedveg for sykkel inn til Moss sentrum via Ryggeveien, inn Høienhaldgata og videre ned Fritjof Nansens gate.

Reguleringsplanen ble vedtatt av Moss kommunestyret den 14.12.2021. 

Bakgrunn

Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for myke trafikanter, med hovedvekt på syklister, langs Ryggeveien fra krysset med Carsten Ankers gate til krysset med Dyreveien.

Planarbeidet har blitt utført i samarbeid med Moss kommune og Viken fylkeskommune. Gjennom planprosessen har ulike planforslag blitt vurdert. Et planforslag ble første gang lagt ut til offentlig ettersyn våren 2018. Behov for endringer medførte at et nytt planforslag ble lagt ut til nytt offentlig ettersyn i perioden 10.05.2021 – 01.07.2021. SVV mottok fem merknader i den siste høringsperioden, herunder en innsigelse fra NVE. Innsigelsen ble svart ut av et geoteknisk notat. NVE har i etterkant trukket innsigelsen til planforslaget.

Det har blitt foretatt små justeringer i planforslaget for å imøtekomme merknadene under høringen. Statens vegvesen vurderer at justeringene i plandokumentene ikke utløser et nytt offentlig ettersyn av planen. Det vises til vedlagt merknadsrapport hvor alle merknadene har blitt sammenfattet og kommentert.

Statens vegvesen anser at reguleringsplanen er klar for sluttbehandling i Moss kommune.

Videre framdrift

Det legges opp til vedtak av reguleringsplanen i løpet av 2021. Bygging kan først skje når reguleringsplanen er vedtatt av Moss kommune, og etter ferdig byggeplan og grunnerverv. Byggeplan og grunnerverv er avhengig av bevilgning over statsbudsjettet. Tidspunkt for byggestart må også koordineres opp mot utbyggingsprosjektet til Bane NOR i Moss, da stenging av Fjordveien kan påvirke trafikkmengdene i Ryggeveien.

Vei:
Fv. 119
Fase:
Planfase
Kommuner:
Moss
Fylker:
Viken
Lengde:
500 meter
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2018-2029

Sykkeltiltak ved Melløs © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Knut Westerbø

Planleggingsleder
Telefon:
97 46 74 38
E-post:
Sist oppdatert: