Gang- og sykkelveg til sykkelveg med fortau ved E18 Mosseveien

Ormsundveien–Skrenten © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Prosjektet ser på mindre utbedring/Standardheving ved E18 Mosseveien, ved Nedre Bekkelaget skole.Her går sykkelruta langs E18 delvis på gang- og sykkelvei og delvis i den kommunale veien Skrenten. Dette er også del av skolevei for barn langs Nedre Bekkelaget skole.

Ormsundveien-Skrenten B
Om mindre utbedringer ved Ormsundveien – Skrenten

For å bedre trafikksikkerhet og fremkommelighet for både gående og syklende, planlegges det å bygge om gang- og sykkelveg til sykkelveg med fortau fra brua fra Bekkelaget, og over det lille grøntarealet mellom Ormsundveien og Skrenten. Langs Skrenten ved Nedre Bekkelaget skole etableres det nytt fortau, som forbindelse mellom eksisterende fortau langs Ormsundveien og gang- og sykkelvegen gjennom skogen. Sykkelrute markeres med piler og symboler i Skrenten for å tydeliggjøre.

Ormsundveien Skrenten
Om mindre utbedringer ved Ormsundveien–Skrenten

Planmessig skal det søkes om dispensasjon fra eksisterende regulering.