Det er regulert sykkelveg med fortau parallelt med riksveg 4 Trondheimsveien på Grorud. Det er i dag gang- og sykkelveg på strekningen; denne skal bygges om til sykkelveg med fortau. Det er ønske om gangfelt over vegarmen fra rv. 4 inn til Grorud, noe som kan være kritisk med tanke på avstand til gangfeltet for de som svinger av fra rv. 4. Etter en vurdering av Trafikk ved vegavd. Oslo vil det ikke bli etablert gangfelt.

Grorudkrysset i dagens situasjon. 

Fartsgrense i rv. 4 Trondheimsveien forbi krysset er 60 km/t. Fartsgrense i avkjørselen er 50 km/t.

Grorudkrysset dagens situasjon
Grorudkrysset dagens situasjon

Reguleringsplan

Vedtatt reguleringsplan for Grorudkrysset. Sykkelveg med fortau langs rv. 4 Trondheimsveien krysser veg som tar av fra rv. 4 inn til Grorud.

Illustrasjon Grorudkrysset reguleringsplankart
Grorudkrysset reguleringsplankart

Sirkelformet fartshump

Sykkelveg med fortau forbi Grorudkrysset; 3m sykkelveg og 2m fortau. Sirkelhump etter avkjøring fra rv. 4 Trondheimsveien som vist.

Grorudkrysset med sirkelhump
Illustrasjon Grorudkrysset med sirkelhump

Fartsgrense i avkjørselen er 50 km/t. Endepunkt i begge ender ikke endelig fastlagt.