Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen har gjennom flere år arbeidet med å rehabilitere tunnelene i Oslo.

Bilde sett ovenfra av Bygdøylokket og Sjølystlokket
E18 Bygdøylokket og Sjølystlokket skal oppgraderes. vi ser Bygdøylokket nærmest i bildet med sin rundkjøring på toppen og litt lenger bak ser vi Sjølystlokket med grøntarealer på toppen. Foto: Statens vegvesen

Mange er ferdig rehabilitert og noen få gjenstår. Nå er det Bygdøylokket og Sjølystlokket på E18 i hovedstaden sin tur.

Bygdøylokket ble først bygget på 50- og 60-tallet og senere bygget om på 2000-tallet. Sjølystlokket sto ferdig i 2003.

Bygdøylokket består av et betonglokk over E18. E18 går under lokket og har fire kjørefelter, to i hver retning. På toppen av lokket er det en rundkjøring.

Sjølystlokket sto ferdig i 2003 og består av et betonglokk over E18. E18 går under lokket og har tre kjørefelt i hver retning. I tillegg er det av- og påkjøringsramper i vestre ende av lokket. Oppe på lokket er det grøntarealer og gangveg. Sjølystlokket er 167 meter langt og ca. 30 meter bredt.

Under Sjølystlokket krysser Hoffselva i rør under E18. Rørkulverten er i dårlig forfatning og må skiftes ut.

Omfattende og komplisert prosjekt

Rehabilitering av Bygdøylokket og Sjølystlokket er et komplisert prosjekt. Det er stor trafikk på E18 (ca. 75 000 kjøretøy i snitt per døgn gjennom året (2021)). E18 ligger tett på både bolig- og næringsbebyggelse og det er få omkjøringsveger.

Betonglokkene er modne for rehabilitering. Det er påvist skader på både betong og armering. I tillegg er rørkulverten for Hoffselva i dårlig forfatning og må skiftes ut.

Arbeider delt i perioder

Sommeren 2023 i perioden juni – august skal kulverten for Hoffselva under E18 skiftes ut. Det gjøres seksjonsvis slik flere felter av E18 stenges døgnkontinuerlig. Trafikken passerer på de andre feltene mens arbeidene pågår. Det vil følgelig bli redusert kapasitet på E18 i perioden. I samme periode vil Bygdøylokket være stengt med omkjøring over lokket. Fra midten av august vil lokkene ha ett stengt løp på nattestid. På dagtid vil begge løp være åpne, men med noe redusert framkommelighet.  

Litt om arbeidene som skal gjøres:

 • Nye spunt- og rørvegger i tunnel og dagsone
 • Ny prefabrikkert kulvert i byggegrop, delvis under vannstanden i elva
 • Riving av dagens rør for Hoffselva, samt armerte betongkonstruksjoner
 • Støp av overgang mellom ny kulvert og dagens kulvertrom (delvis undervannstøp)
 • Betongrehabilitering i Bygdøylokket
 • Ny veioppbygging på trau ved Bygdøylokket
 • Skifte ut dagens tekniske bygg ved Sjølystlokket
 • Ny belysning
 • Rehabilitering/utskiftning av overvannsystem i Sjølystlokket
 • Ny oppsamlingstank for vaskevann
 • Nye betongrekkverk (hovedsakelig glidestøp)
 • Forlenge skråmur ved portal Sjølystlokket
 • Skilt- og portalarbeider på E18 Lysaker-Filipstad
 • Variable fartsgrenseskilt og styringsskap i dagsonen på strekningene Lysaker-Filipstad, Ryen-Økern og Storo-Sinsen.
 • Oppgradering av kulverten til Hoffselva under Sjølystlokket
 • Oppgradering av overvannsystemet
 • Fornying av gaterister og sluk
 • Utskifting av belysning
 • Reparasjon av skulder
 • Fornyelse av betongrekkverk under Bygdøylokket
 • Gjennomføring av trafikksikkerhetsmessige tiltak i dagsone
 • Gjennomføring av tiltak for å utbedre skader i vegbanen
 • Reparasjon av betong
 • Utskifting av enkelte skilt og oppsetting av nye trafikkportaler i dagsone
Aktuelt for fylke(r): Oslo