Artikkelen er fra 2021, og innholdet kan være utdatert.

Formålet med planen er å regulere areal for ny Stårheim bru og breiddeutviding slik at det kan etablerast gul midtstripe på den strekninga som manglar.

På grunn av krav til lysopning under brua kan det bli aktuelt å senke elva og gjere tiltak i elvelaupet.

Planarbeidet er vurdert til å ikkje utløysa krav om konsekvensutgreiing.

Spørsmål om planarbeidet kan rettast til: Gun-Mari Ødegård tlf. 97 73 88 44 eller e-post:

Eventuelle merknader skal innan 28.06.2021 sendast skriftleg til: Statens vegvesen, postboks 1010 nordre Ål, 2605 LILLEHAMMER eller på e-post til: firmapost@vegvesen.no

Planområdet vist på kart.
Planområde. Foto: Statens vegvesen
Aktuelt for fylke(r): Vestland