Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen legger med dette forslaget til reguleringsplan for riksveg 22 gang- og sykkelveg Nygårdshaugen–Holmegil, ut til offentlig ettersyn.

Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan og bygningsloven § 1 2.1 0. Planarbeidet utføres i samarbeid med Sarpsborg kommune.

Reguleringsplanen behandles etter § 3‐7 i plan‐ og bygningsloven. Det betyr at Statens vegvesen utarbeider og legger reguleringsplanen ut til offentlig ettersyn, mens kommunen sluttbehandler og vedtar planen.

Formål med planarbeidet

Det er ønskelig å gi et bedre tilbud for gående og syklende ved å knytte sammen eksisterende gang- og sykkelveger sør for Nygårdshaugen og nord for Holmegil.
Strekningen inngår i rute 11 i plan for hovedsykkelveier i Sarpsborg og Fredrikstad.

Erverv av grunn

Bygging av prosjektet vil kreve erverv av grunn. Arbeidet med grunnerverv starter normalt når reguleringsplanen er godkjent. Det er reguleringsplanen som gir hjemmel for å gjennomføre grunnerverv. Informasjon om grunnerverv.

Plandokumenter og merknadsfrist

Se plandokumentene 

Merknader til planarbeidet sendes innen 20.februar 2023 til: firmapost@vegvesen.no eller til Statens vegvesen, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer. Oversendelsen må merkes «20/246».

Åpent møte

Det blir åpent møte 24. januar 2023 kl. 1700–1900 på Hafslund trafikkstasjon, møterom Glomma.

Kontakt

Har du spørsmål om planarbeidet, kan du kontakte planleggingsleder Knut Westerbø, tlf. 97 46 74 38, E‐post: knut.westerbo@vegvesen.no

Har du spørsmål til grunnerverv, kan du kontakte Allan Kristiansen, tlf. 45 73 16 34, E‐post: knut.allan.kristiansen@vegvesen.no

Aktuelt for fylke(r): Viken