Artikkelen er fra 2021, og innholdet kan være utdatert.

I et halvt år har det vært stengte bruer og vegarbeid på gamle rv. 3/25 mellom Løten og Elverum

Etter et halvt år med vegarebeid på gamlevegen mellom Løten og Elverum, og for mange lange omkjøringsruter, åpnes vegen i sin helhet for trafikk fredag 2. juli.

Gamle bruer er skiftet ut med nye

Ny Terningå østre bru med ny asfalt.
Ny Terningå østre bru med ny asfalt. Brua er bygget i betong. Vi ser den gamle gang- og sykkelvegbrua ved siden av. Rolig og fredelig renner Terningåa under. Foto: Erik Larsstuen

Terningå østre bru i Elverum og Fura bru i Løten var gamle og modne for utskifting. Terningå østre bru er bygget i betong og sto ferdig i mai. Fura bru er bygget i tre på de gamle steinlandkarene. Den nye brua er fjerde generasjon bru på samme sted. I tillegg til ny bru har vi bygget ny Furaveg og ny rundkjøring i krysset mellom Chausseen, fv. 1844 Kirkevegen og Furavegen.

Ny Fura bru med nylagt asfalt går mot nye rundkjøringen i krysset Furavegen, Kirkevegen og Chausseen.
Ny Fura bru med nylagt asfalt går mot nye rundkjøringen i krysset Furavegen, Kirkevegen og Chausseen. Brua er bygget i tre og de gamle steinfundamentene er gjenbrukt. Brua er fjerde generasjon bru på samme sted. Foto: Erik Larsstuen

-Vi åpner nå den nye Fura bru og rundkjøringen. Det er gledelig å kunne åpne vegen. Det vil gjenstå noe arbeid som vi skal gjøre ferdig tidlig i august. Kantsteinen som skal brukes i midten i rundkjøringen er forsinket som følge av koronapandemien. Men vi åpner vegen for trafikk nå og gjør ferdig rundkjøringen i august. Arbeidene vil ikke påvirke trafikkavviklingen, sier byggeleder Brede Løvlien.

- Vi er fornøyde med at det er gjort nødvendige investeringer i ny riksveg 3/25, men etter utbyggingen blir nær 29 kilometer veg og gang- og sykkelveg omklassifisert fra statlig veg til fylkesveg eid av fylkeskommunen. Innlandet fylkeskommune er allerede den største fylkesvegeieren i landet, og det er et stort vedlikeholdsetterslep på vegnettet. Vi er derfor tilfredse med de utbedringene og vedlikeholdstiltakene staten gjør på dette vegnettet før vi overtar som vegeiere, sier Even Aleksander Hagen, fylkesordfører i Innlandet.

Del av sammenhengende tilbud for gående og syklende

- En annen gledelig følge av gjenåpnet gamleveg er at det nå vil være et sammenhengende tilbud for gående og syklende mellom Elverum og Hamar, med tilknytning til Løten sentrum. Rv. 3/25-prosjektet har bygd ny gang- og sykkelveg langs gamle rv. 25 mellom Grøholt og Ånestad og langs gamle rv. 3 mellom Segla bru og Ånestad. Mellom Ånestad og Terningen skanse er kantlinjen på gamlevegen er trukket inn i vegbanen og gir her ca. en meter bred skulder for gående og syklende. I tillegg er fartsgrensen satt ned til 60 km/t, sier byggeleder Brede Løvlien.

Anleggsleder i Consto AS, Bjørn Thingstad  og  Byggeleder, Brede Løvlien
Anleggsleder i Consto AS, Bjørn Thingstad er godt fornøyd med prosjektet. Han berømmer medarbeiderne sine for stå-på-vilje og god innsats. Vi er en sammensveiset gjeng, og sammen når vi målene våre, sier han. Byggeleder, Brede Løvlien i Statens vegvesen er fornøyd med prosjektgjennomføringen. Det er godt, men samtidig litt vemodig å avslutte prosjekter, men nye står i kø så det er nok å gjøre, sier han. Foto: Erik Larsstuen

- Klima og folkehelse er også viktige hensyn som må ivaretas. Vi er derfor glade for at det nå er lagt til rette for at myke trafikanter kan ferdes trygt på hele strekningen mellom Hamar og Elverum. Dette gir flere muligheter for fysisk aktivitet i området, noe som er positivt for folkehelse. Tilbudet vil kanskje også føre til at enkelte velger å sykle til jobb i stedet for å bruke bilen, noe som også har en miljøgevinst, sier fylkesordfører Hagen.

Åpningsmarkering

Vi holder en liten lokal markering i Løten nå i forbindelse med åpning av Fura bru.
Markeringen finner sted ved Furavegen, øst for ny bru.
Fredag 2. juli kl. 1430

Større markering i august

I august holder vi en større markering for åpning og ferdigstilling av de to bruene samtidig.
Denne markeringen finner sted på Terningen Skanse i slutten av august. Vi kommer tilbake med informasjon om dato og klokkeslett.

Kontaktpersoner: Byggeleder Brede Løvlien 91 24 74 33 e-post:

Aktuelt for fylke(r): Innlandet