Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Det er satt i gang arbeid med reguleringsplan «2022-0001 Detaljregulering for ny Eigerøy bru», Eigersund kommune.

Tiltakshaver er Statens vegvesen. Forslagstiller er Multiconsult Norge AS.

Hensikten med planarbeidet er å få etablert en ny bru til Eigerøy som skal gi bedre fremkommelighet for tungtrafikk, øke andelen syklende og gående over brua og generelt bedre trafikksikkerhet for alle brukergrupper.

Varslet område er ca. 293 daa stort, og berører fem reguleringsplaner, som omfatter formål som friområder i sjø og på land, samferdselsformål, næring/industri og offentlig tjenesteyting.

Alle relevante dokumenter er tilgjengelige på Eigersund kommunes hjemmeside og på servicetorget. Naboer, grunneiere og relevante høringsinstanser blir varslet direkte.

Innspill og merknader

Eventuelle innspill eller merknader til planarbeidet kan sendes til Multiconsult v/ Irene Frøyland, Vassbotnen 23, 4033 Stavanger, eller e-post til iref@multiconsult.no, med kopi til Eigersund kommune på post@eigersund.kommune.no eller per post til postboks 580, 4379 Egersund.

Mottatte merknader vil bli vurdert og kommentert når planforslaget legges frem til behandling. Frist for innspill til planarbeidet er 25.03.2022.

Spørsmål

Spørsmål vedrørende reguleringsarbeidet kan stilles til: Geir Strømstad, Statens vegvesen på telefon 48 89 97 98 eller epost geir.stromstad@vegvesen.no.

kart som viser planområdet.Foto.
Varslingsområde reguleringsplan for Ny Eigerøy bru, Eigersund kommune. Målestokk 1:4000. Foto: Statens vegvesen
Aktuelt for fylke(r): Rogaland