Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Rv. 5 gjennom Florø er ei gate som ber preg av manglande tilrettelegging i høve til området gata går gjennom. Det er behov for oppstramming av gata med betre tilpassing til sideareal og sidegater og å gi dei mjuke trafikantane areal som er tydeleg avgrensa frå biltrafikken.

Krav til utforming gitt i vegnormalane skal følgjast samtidig som det må takast omsyn til kva konsekvensar stenging av gater vil få. Gatene skal tilpasse seg eksisterande situasjon der kvartalstrukturen er viktig for bybiletet og framkomst mellom gatene er viktig for funksjon i byen. Gatene skal utformast slik at den støttar opp under å gi byen eit meir heilskapleg inntrykk.

Forprosjekt for rv. 5 Markegata gjennom Florø sentrum greier ut om mulige tiltak, prinsipp og kostnader med å utbetre riksvegen. Som grunnlag for forslaga er områda gata går gjennom skildra. Krav til utforming for riksvegen med tilgrensande areal er lagt til grunn for løysingane.

Vei:
Rv. 5
Fase:
Planfase
Kommuner:
Kinn
Fylker:
Vestland
Lengde:
1300 meter
Omfang:
1700 meter
Finansiering:
Stat
Totalkostnad:
199-232 mill.kr. Kostnadane er innanfor nøyaktighet 40%. Det betyr at det er 40 % sannsynleg at anslått totalkostnad er faktisk kostnad. Alternativa frå samfunnshuset til Evja er anslått til skilnad på 33 mill.kr.

Rv. 5 Markegata, gjennom Florø © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakter

Oddvin Hov

Prosjektleiar
Telefon:
95253141
E-post:

Sist oppdatert: