Statens vegvesen har startet arbeidet med å detaljregulere rv. 706 Osloveien på strekningen Sivert Dahlens veg–Dorthealyst

Statens vegvesen har med hjemmel i plan- og bygningsloven § 3-7 tredje ledd startet arbeidet med å utarbeide en detaljregulering for rv. 706 Osloveien, på strekningen fra Sivert Dahlens veg til Dorthealyst i Trondheim kommune.

Planarbeidet kunngjøres i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8. Samtidig med varsel om oppstart av planarbeid legges planprogrammet nå
ut til høring og offentlig ettersyn. 

Innspill til planprogrammet og planarbeidet merkes med saksnummer 21/162823 og sendes til: Statens vegvesen, Utbygging Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer, eller på firmapost@vegvesen.no.

Frist for innspill 22. november 2023.

Inviterer til åpent møte

Statens vegvesen inviterer til åpent møte om
planarbeidet.

Tid: Tirsdag 24. oktober kl. 17
Sted: Statens vegvesen sine lokaler ved Østre Rosten 20, Tiller.

Illustrasjonen viser området som Statens vegvesen jobber med å detaljregulere.