Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen skal i samarbeid med Hol kommune starte utarbeidelse av detaljreguleringsplan for rv. 7 ved Kvisla, kalt Vindeggleet–Veslehaug.

Om prosjektet

Statens vegvesen skal planlegge flere utbedringer på strekningen Hagafoss– Geilo, første strekning ut er strekningen forbi Kvisla. På strekningen mellom Vindeggleet og Kvislatun er vegen smal, uten midtoppmerking og dårlig kurvatur. Det er også setningsskader sørsiden av vegen. På resten av strekningen er vegen noe bredere, men har en dårlig kurvatur.

Kartutsnittet viser varslet planområde, det vil si område reguleringsplanarbeidet vil foregå innenfor.

Planområdet er trukket noe inn på tilliggende eiendommer for å løse tilpasninger mellom vegarealet og eiendommene, samt løse byggefasen. Normalt vil det endelige forslaget til reguleringsplan ha en noe mindre utstrekning enn varslet planområde.

Innspill

Vi ber om synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger til planarbeidet innen 31. mars 2022. Send det skriftlig til:

  • pr. epost til ,
  • eller pr. brev til Statens vegvesen, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer.

Merk forsendelsen «21/183509».

Dette varslet med tilhørende dokumenter ligger lagret på Hol kommune sin hjemmeside https://www.hol.kommune.no/.

Åpent møte

Det blir åpent møte på Kvislatun onsdag 9. mars 2022 klokken 17:00 (til 19:00). På møtet vil det bli anledning til å ta opp spørsmål og problemstillinger knyttet til prosjektet.

Hvis du har symptomer på korona eller er syk, ber vi deg om å ikke komme på åpent møte.

Kontakt

Har du spørsmål, kan du kontakte:

  • Planleggingsleder i Statens vegvesen: Eirik Trøften Aas på e-post eller telefon 61 27 12 64. Saksbehandler
  • Saksbehandler i Hol kommune: Guttorm Edman Jørgensen, e-post .no, telefon 21 02 03 57 

Ikke krav om konsekvensutredning

I samråd med Hol kommune er det vurdert at planen ikke er utredningspliktig etter
forskrift om konsekvensutredning (§§ 6-10). Virkningene av planforslaget vil imidlertid bli  belyst i planbeskrivelsen.

Grunnerverv og innmålinger

Videre planprosess vil vise behovet for erverv av grunn. Arbeidet med grunnerverv starter normalt når reguleringsplanen er godkjent da det er reguleringsplanen som gir hjemmel for å gjennomføre grunnerverv. For å korte ned tiden frem til bygging har Statens vegvesen allerede inngått avtaler om kjøp av to eiendommer innenfor planområdet. Informasjon om grunnerverv finnes på siden: Avståelse av eiendom

Dette varslet med tilhørende dokumenter ligger lagret på Hol kommune sin hjemmeside https://www.hol.kommune.no/.

Denne kunngjøringen er i samsvar med plan- og bygningsloven (pbl) § 12-8. Planen blir utarbeidet etter pbl § 12-3. Detaljreguleringsplanen skal etter hvert sendes på høring etter pbl § 3-7.

Aktuelt for fylke(r): Viken