Statens vegvesen startar no arbeidet med ny reguleringsplan for rv. 9 ved Frøysnes. Dette etter at kommunestyre i Bygland kommune oppheva tidlegare vedtatt kommunedelplan i møtet 03.11.2021 (sak 71/2021).

Dagens riksveg ved Frøysnes er dårleg med varierande vegbredde ned til under 5 meter mellom kantstripene. Vegen har ustabile kantar, manglande gul midtlinje og har mykje kurvatur. Det er trong for betre framkommeligheit og tryggleik.

For nokre år sidan blei det bygd fortau langs rv. 9 på ei strekning på i overkant av 400 meter gjennom delar av Frøysnesgrenda.

Planarbeidet som no skal settast i gang, skal sjå på mogelege løysinger for ein framtidsretta trase for rv. 9 gjennom grenda Frøysnes.

Vei:
Rv. 9
Fase:
Planfase
Kommuner:
Bygland
Fylker:
Agder
Lengde:
2200 meter
Finansiering:
Stat
Totalkostnad:
Det er estimert en kostnadsramme på 88 mill. 2019-kr.

Rv. 9 Frøysnes © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Prosjektkontor

Besøksadresse:

Kristiansand kontorsted Rigedalen 5, 4626 KRISTIANSAND S

Kontakter

Jon Olav Upsal

Planleggingsleiar
Telefon:
92 44 27 53
E-post:

Sigurd Wiberg

Prosjektleiar
Telefon:
95 24 29 30
E-post:

Sist oppdatert: