Forslag til detaljreguleringsplan for rv. 9 Hornskilen legges nå ut til høring og offentlig ettersyn i perioden 08.05.2024 – 24.06.2024.

Forslaget til detaljreguleringsplan for rv. 9 Hornskilen i Vennesla kommune, legges ut til offentlig høring i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10, jf. §3-7.

Planforslaget omfatter en strekning på ca. 2,0 km fra Hornskilen til kommunegrensa mellom Vennesla og Evje og Hornnes kommune.

Målet med planarbeidet er primært å lage en plan for en trygg og effektiv rv. 9 som sikrer økt trafikksikkerhet, god trafikkavvikling, redusert reisetid og reduksjon av klimagassutslipp i byggefasen.

Last ned 

Merknader til planforslaget

Eventuelle merknader til planforslaget sendes skriftlig til Statens vegvesen innen 24. juni 2024 per brev eller post til:

  • Statens vegvesen, postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer
  • .

Merk brevet eller e-posten med saksnummer: 22/16079.

Mer informasjon?

For nærmere informasjon om planarbeidet, kontakt Statens vegvesen ved planleggingsleder Turid Hagelia Korshavn på tlf.  930 96 282 eller på e-post:

Aktuelt for fylke(r): Agder