Forslag til detaljregulering rv. 9 Neset, kurveutbetring blir no lagt ut til høyring og offentleg ettersyn i perioden 16. mai-27. juni.

Forslaget til detaljreguleringsplan for rv. 9 Neset i Bygland kommune blir lagt ut til offentleg høyring i samsvar med plan- og bygningslova § 12-10, jf. §3-7.

Planforslaget omfattar ei strekning på ca. 1,4 km ved Neset camping i Bygland kommune.

Målet med planarbeidet er primært å lage ein plan for ein trygg og effektiv rv. 9 som sikrar auka trafikktryggleik, god trafikkavvikling, redusert reisetid og reduksjon av klimagassutslepp i byggefasen.

Last ned

Frist for innspel eller merknader

Innspel eller merknader til planarbeidet sendast skriftleg til Statens vegvesen innan 27. juni 2024 anten på brev eller e-post til:

  • Statens vegvesen, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer

Merk innspelet med sak 21/269330 (Rv. 9 Neset, kurveutbetring)

Spørsmål?

Spørsmål til planarbeidet kan rettast til planleggingsleiar Jon Olav Upsal:

Aktuelt for fylke(r): Agder