Forslag til detaljreguleringsplan for rv. 3 Tunnfoss bru legges nå ut til høring og offentlig ettersyn frem til 19. august 2024.

Statens vegvesen har i samarbeid med Tynset kommune utarbeidet forslag til reguleringsplan for ny Tunnfoss med tilstøtende veg ned mot Tunna prosjektet.

Hensikten med planforslaget er å få skiftet ut Tunnfoss bru og utbedre strekningen østover mot Lonåsen for å gi trafikantene bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet på strekningen. Ny bru skal bygges i ny trase nord for dagens Tunnfoss bru og tilstøtende veg østover mot Lonåsen skal rettes ut og gjøres bredere. Vegstandard på ny bru med tilstøtende veg blir H1-standard, det vil si en vegbredde på 9 meter.

Forslaget til detaljreguleringsplan for rv. 3 Tunnfoss bru legges ut til offentlig høring i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-10. Planen er utarbeidet i samsvar med plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 3-7.

Planmateriale

Merknader til planforslaget

Eventuelle merknader til planforslaget sendes skriftlig til Statens vegvesen innen 19. august 2024 per brev eller post til:

  • Statens vegvesen, postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer
  • .

Merk brevet eller e-posten med: «Detaljreguleringsplan rv. 3 Tunnfoss bru, sak 21/167366»

Hvis du av en eller annen årsak trenger hjelp til å skrive/sende inn merknader, kan både kommunen og Statens vegvesen bistå med dette.

Ta kontakt

Det blir ikke lagt opp til åpen kontordag eller fysiske møter i forbindelse med høringen. Har du spørsmål til planforslaget ta kontakt med planleggingsleder Eirik Trøften Aas på telefon 61 27 12 64 eller e-post Kontaktperson i Tynset kommune er Hilde Irene Aanes telefon: 62485000 eller e-post:

Videre prosess

Når fristen for merknader er gått ut, vil alle merknader bli gjennomgått og evt. endringer bli foretatt i planmaterialet før planforslaget oversendes Tynset kommune for sluttbehandling. Det vises ellers til plan- og bygningslovens §12-10 3. ledd og varsles om at det ikke blir ny nabovarsling i byggesak. Unntaksreglene i byggeforskriftens §4-3 innebærer at det ikke er krav om byggesaksbehandling for offentlige veganlegg som er detaljert avklart i reguleringsplan etter plan- og bygningsloven.

Aktuelt for fylke(r): Innlandet