Deler av E134-anlegget passer ikke for syklister. (Foto: Kjell Wold)Deler av E134-anlegget passer ikke for syklister. (Foto: Kjell Wold)

Sikkerhetshensyn er grunnen til at vi har skiltet forbud mot gående og syklende langs den nyåpnede Gomsrudveien. Den nye veien er ikke tilrettelagt for gående og syklende og foreløpig smal siden den går gjennom et anleggsområde.

Det viktigste hensynet til sikkerhet her er å unngå blanding av gående, syklende og anleggstrafikk, som er en veldig risikofylt operasjon. Anleggsmaskiner har store blindsoner og myke trafikanter er spesielt utsatt i møte med disse maskinene.

Bedre fra høsten 2019

Dette er viktigere enn å gi gående og syklende kortest mulig vei. Ny gang og sykkelveg mellom Gamle Gomsrudveg og Bølgen kan derfor ikke åpnes og tas i bruk før hele veianlegget åpner høsten 2019.

Vi beklager at dette i noen tilfeller medfører redusert framkommelighet for myke trafikanter langs deler av veganlegget.

Vi har også stor forståelse for at det kan virke frustrerende for gående og syklende med stengninger, omsyklinger og grusete og humpete anleggsveger.

Gomsrudveien gjenåpnet, men mye anleggstrafikk gjør vegen uegnet for sykling. (Foto: Kjell Wold)Gomsrudveien gjenåpnet, men mye anleggstrafikk gjør vegen uegnet for sykling. (Foto: Kjell Wold)

Åpent mot Bølgen bru sørfra

Selv om det kan virke som vi i liten grad tar hensyn til myke trafikanter, skal dere vite at vi har lagt stor vekt på forholdene for gående og syklende i planleggingen.

Det er blant annet stilt krav om at det skal være midlertidig gang- og sykkelvei fra sør til Bølgen bru i hele anleggsperioden. Dette vanskeliggjør arbeidet for entreprenøren, men det er viktig for oss å sørge for fremkommelighet.

Det enkleste for både oss som byggherre hadde vært å stenge tilgangen til Bølgen, men det har vi virkelig gjort oss umake for å ikke gjøre.

Vær tålmodig

Mellom Gamlebrua og Fosseparken har vi bedt entreprenøren vurdere hvilke arbeidsoperasjoner som krever stengt gang– og sykkelvei, og bedt dem om å gjennomføre arbeidet på en måte som gjør at gang- og sykkelveien vil være stengt i kortest mulig tid.

Her utføres det nå arbeid på en viktig høyspentkabel. Derfor er det vanskelig å si noe eksakt om hvor lang tid dette arbeidet tar.

Det vi sikkert kan bli bedre på er å holde et jevnt og fast grusdekke og sørge for at belysningen er bra nok nå i den mørke tida. Vi setter pris på trafikanter som melder fra til oss så vi kan få ordnet opp i forhold som ikke er bra nok.

Har dere tålmodighet med oss i bare ett år til, så blir dette veldig bra for alle typer trafikanter – også gående og syklende - når vi til slutt blir ferdig