E16-utbyggingen gjennom Valdres har vært planlagt lenge. Vegstandarden er til dels svært dårlig, og utsettelsene har vært mange. Derfor er det historie som skrives når byggearbeidene om ikke lenge trolig kan starte.

Utbyggingen er delt inn i flere etapper. Først bygges den 10 kilometer lange strekningen mellom Fønhus og Bagn i Sør-Aurdal kommune. Regjeringen har i statsråd 27. april godkjent finansieringen av denne strekningen. Det innebærer at Statens vegvesen nå kan lyse ut kontrakten for vegbyggingen, med forbehold om Stortingets vedtak.

Anleggsstart til høsten
Dersom også Stortinget vedtar finansieringen i vårsesjonen, satser Statens vegvesen på anleggsstart i september.

-Vegvesenet har av praktisk årsaker delt opp strekningen i to etapper. Arbeidene med den første etappen på 6,5 km. mellom Fønhus og Dølvesæter blir nå lyst ut, med siktemål å ha en underskrevet kontrakt på sensommeren, sier prosjektleder Anne Brit Moen i Statens vegvesen.

Ferdig i 2015
Til høsten blir den resterende strekningen på 3,5 km. mellom Dølvesæter og Bagn lyst ut, og planlagt byggestart her vil være til vinteren. Det er beregnet drøyt to års byggetid, slik at hele strekningen skal stå ferdig innen vinteren 2015. Vegen bygges tofeltsveg uten midtdeler og romlefelt. Årsaken til dette er at trafikken ikke er stor nok. Men dagens rasutsatte strekning forbi Bergsund blir erstattet med en tunnel.

Finansiering
Vegprosjektet har ifølge samferdselsdepartementet en forventet kostnad på 420 millioner kr. (2012-kr.). Staten bidrar med knapt halvparten, og resten finansieres med bompenger. Passering vil koste ca. 32 kr. for lette kjøretøy (under 3,5 tonn), og ca. 64 kr. for tunge kjøretøy (2012-kroner). Bompengebrikke gir 10 prosent rabatt. Det settes også et tak på antallet passeringer per måned, som innebærer at bilistene slipper å betale for mer enn 40 passeringer i måneden. Bompengeinnkreving starter først når vegen er ferdig bygget.

Videre utbygging
Utbyggingen av strekningen Fønhus-Bagn er første steg i en historisk og storstilt utbygging av E16 i Valdres. Regjeringen legger opp til at neste strekning, mellom Bagn og Bjørgo, skal bygges fra 2015.
-Vi arbeider for mest mulig sammenhengende utbygging, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.
Det er planer også for videre utbygging nordover mot Filefjell.

Kontaktpersoner:
Fungerende byggeleder Lage Bakken, lage.bakken@vegvesen.no, tlf. 918 19 698.
Prosjektleder Anne Brit Moen, anne-brit.moen@vegvesen.no, tlf. 916 99 221.
Senior kommunikasjonsrådgiver Geir Røed, geir.roed@vegvesen.no, tlf. 951 03 313.