Så tidlig involvering av entreprenør i vegprosjekter er nytt i Norge. I samarbeid med Vegdirektoratet går nå vegavdelinga i dialog med entreprenørbransjen for å utvikle denne typen entreprise.

– Vi ønsker å være med på å styrke Vegvesenets konkurranseevne. Ved å slå byggekompetansen i entreprenørbransjen sammen med vår kompetanse på planlegging, drifting og forvaltning av vegnettet, kan vi lære av hverandre og totalt sett heve kompetansen i utbedringsprosjekter, sier avdelingsdirektør i Vegavdeling Oppland, Cato Løkken.

– Målet er å komme fram til et konsept for utvikling av eksisterende veg som gjør at vi får mest mulig ut av pengene vi får tildelt, sier Løkken.

Konseptet skal Vegavdeling Oppland utvikle i dialog med entreprenørbransjen.

- 31. mai inviterer vi sammen med Vegdirektoratet bransjen til en dialogkonferanse på Gardermoen. Der ønsker vi å få innspill fra potensielle leverandører og interessenter hvordan de ser for seg gjennomføring av et prosjekt der de er involvert helt fra reguleringsplanfasen til ferdigbygd prosjekt, sier Cato Løkken.

E16 Fagernes–Øylo først ut

Utbedring av strekningen E16 Fagernes-Øylo i Valdres blir testprosjekt for den nye entreprisetypen.

For strekningen E16 Fagernes-Øylo er det i Handlingsprogram for riksveger 2018-2023 satt av 530 millioner kroner til utbedringer. Det er lagt opp til breddeutvidelse, forsterket midtoppmerking og forbedring av kurver, drenering, bæreevne og trafikksikkerhet. Utbedring av de ulykkesutsatte punktene Reiensvingen, Røn og Ulnes nord er inkludert i prosjektet.

Statens vegvesen tar sikte på at reguleringsplanen for utbedring av E16 Fagernes-Øylo legges fram for politisk behandling og vedtak i løpet av 2020. Prosjektet kan da bygges i perioden 2021-23.

- Vi er spente på hvordan entreprenørbransjen tar imot den nye utfordringen fra Vegvesenet. Vi i vegavdeling Oppland har stor tro på at et tett samarbeid og kompetanseutveksling mellom byggherre, interne ressurser i Vegvesenet og entreprenør så tidlig som mulig i prosessen, vil føre til gode, kostnadseffektive løsninger med god kvalitet. Dette er en metode for utbedringsprosjekter som vi ikke har sett før. Jeg har stor tro på at dette vil være med på å styrke Vegvesenet sin posisjon som vegbygger, sier avdelingsdirektøren.