Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger.

Planprogrammet er lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 12. november–15. desember 2018 på følgende steder:

  • Statens vegvesens trafikkstasjon på Fagernes, Bygdinvegen 160
  • Under "Last ned" nederst på denne siden
  • Servicetorgene på rådhusene i Nord-Aurdal, Vestre Slidre og Vang
  • Plandialog-løsningen på www.valdreskart.no

Åpen kontordag og åpne møter i forbindelse med planprogrammet

  • 4. desember kl. 18–20: Åpent møte i kommunestyresalen i Vestre Slidre.
  • 5. desember kl. 09–15: Åpen kontordag på Fagernes Trafikkstasjon, Breiset.
  • 5. desember kl. 18–20: Åpent møte i kommunestyresalen i Vang.

Vi håper flest mulig av de berørte grunneierne har anledning til å bli med på et eller flere av møtene, og oppfordrer dem til å ta med dokumentasjon/informasjon som kan berøre prosjektet, herunder info om avkjørselsforhold, private ledninger og installasjoner i grunnen. Vi er avhengig av god lokalkunnskap for å lage best mulig planer.

Merknader

Merknader til planprogrammet sendes innen 15. desember 2018 til:

Oversendelsen merkes «E16 Utbedringsstrekning Fagernes-Øylo, saksnr: 18/151782».

Kontakt

Nærmere opplysninger om planen kan fås ved henvendelse til: