Statens vegvesen og Winsnes Maskin & Transport AS har inngått kontrakt om utbedring av Soknedal sentrum. Kontrakten har en verdi på knapt seks millioner kroner, som også inkluderer arbeider med vann- og avløpsanlegg for kommunen.

I kontrakten inngår også diverse andre oppryddingsjobber på anleggsområdet for E6 Soknedal-prosjektet.

- Ved å bygge fortau forbi butikkene i sentrum lager vi et sammenhengende tilbud for gående og syklende gjennom sentrum fra bussholdeplassen i sør til skolen i nord, sier byggeleder Tore Krokann i Statens vegvesen.

Når arbeidet er ferdig vil fartsgrensen gjennom sentrum bli endret til 40 kilometer i timen. Det kommer også to opphøyde gangfelt.

- Mens anleggsarbeidet pågår vil det bli en del graving og innsnevringer av kjørebanen. Vegen vil bli holdt åpen gjennom hele anleggsperioden, sier Krokann.

Arbeidet skal være ferdig sommeren 2021.