Etter omlegginga ledes E6-trafikken gjennom det nye Soknedalskrysset på de sørvendte rampene, og deretter med tovegstrafikk på de to framtidige sørgående feltene i ny E6-trasé til prosjektets sørlige endepunkt nederst i Vindalslia. Strekningen er ca. to kilometer og fartsgrensa vil stort sett være 70 kilometer i timen.

Se nytt kjøremønster i Soknedalskrysset på illustrasjon nederst i artikkelen.

- Når vi nå endrer kjøremønsteret, vil E6-trafikken få skiltet forkjørsrett. Dagens E6-trasé sør for Soknedal sentrum vil nå bli lokalveg og omklassifisert til fylkesveg (fv. 6572). Merk at de som kommer fra Vagnildgrenda vil få vikeplikt for E6-trafikken i det nye krysset, sier ass. prosjektleder Idar Lillebo i Statens vegvesen.

Innsnevring på E6

Det gjenstår fortsatt noe arbeid i den nye E6-traséen, og de første ukene etter omleggingen vil den nye E6-traséen være snevret inn i en strekning på ca. 100 meter om lag en kilometer sør for Soknedal sentrum.

- Innsnevringa vil vare ca. 1-2 uker og årsaken er at ny og gammel E6 overlapper i dette området. Arbeidet her består i å bygge ny E6 helt ferdig og rive dagens E6. Her kan det også bli aktuelt med ett kjørefelt og signaregulering periodevis, sier Lillebo.

E6 Soknedal i rute

- Arbeidet i Soknedal går for øvrig som planlagt. Oppussing av fv. 6566 (tidligere fv. 651) og kommunal veg til skole er godt i gang, sier Lillebo.

I tunnelen er hovedentreprenør AF Anlegg AS nettopp ferdig med montering av veggelementer. I tunneltaket pågår montering av isolasjon og sprutbetong i den nordligste delen fram mot jul.

I den sørligste delen av tunnelen er ektroentreprenøren i gang med montasjearbeid. Mye utsyr skal inn i tunnelen, blant annet kabler, lysarmatur, digitale skilt, kameraovervåkning, flere typer sensorer, ventilasjonsanlegg, telefon/mobil, nødnett og totalt fire strømtrafoer.

- Elektroarbeidene skal pågå hele vinteren og våren, og avsluttes med en omfattende fullskalatest av alle systemer for å sikre god driftsstabilitet. Elektroarbeidene gjennomføres av flere lokale dyktige firma, som har slått seg sammen til E6 Elektro AS i lag med noe mer regionale og nasjonale firma, sier Lillebo.