Harald Inge Johnsen har tatt over som prosjektleder for E6 Soknedal. Lars Bjørgård har ledet planprosjektet E6 Ulsberg-Melhus, inkludert planarbeidet i Soknedal, de siste åra. Han går nå over til stilling som utbyggingssjef i Nye veier.

Idar Lillebo blir assisterende prosjektleder og kontraktsansvarlig for E6 Soknedal.

6,5 kilometer ny E6

Prosjektet i Soknedal innebærer bygging av ny to-/trefelts veg på den 6,5 km lange strekningen mellom Vindåsliene og Korporalsbrua i Midtre-Gauldal kommune. Vegen består av en 3,6 kilometer lang tunnel og 2,9 kilometer veg i dagen.

­– Vi har utarbeidet konkurransegrunnlag og gjort mye grunnerverv. I møte i Samferdselsdepartementet forrige fredag fikk vi beskjed om at en ekstern kvalitetssikring i regi av Finansdepartementet (KS2) anbefaler utbygging. Slik det ser ut nå, vil Stortinget behandle bompengesøknaden og vedta utbygginga i vår. Når stortingsproposisjonen går til Stortinget seinere i vår, kan vi lyse ut prosjektet på anbud med forbehold om Stortingets godkjenning, sier Johnsen.

Med forbehold om den siste godkjenninga i Stortinget, kan anleggsarbeidet begynne tidlig høst. Prosjektet har fått bevilgninger over statsbudsjettet i flere år allerede. Om klarsignal for oppstart kommer, har prosjektet ca. 80 millioner statlige midler å bygge for i 2017. Prosjektet i sin helhet er kostnadsberegna til ca. 1,6 milliarder kroner i 2015. Bompengeandelen er satt til 46 prosent.

- Den lange tunnelen gjør at vi har mye overskuddsstein i prosjektet. Vi har inngått en avtale med Nye veier om delbetaling for at vi skal kjøre 400.000 kubikkmeter stein til en vegfylling på Hovin i Melhus, der de etter hvert skal bygge ny E6, sier Johnsen.

Det blir arrangert et informasjonsmøte for anleggsbransjen i Trondheim 28. februar.

- Møtet vil handle om kontrakten, som er anslått i størrelsesorden 800-1000 millioner kroner, og som ventes ut i markedet tidlig vår. Slik vil vi forberede bransjen på storjobben, sier Johnsen.