Hovedentreprenør AF og deres underentreprenører bygger 6,5 kilometer ny E6 i Soknedal. Etter litt i overkant av to år med anleggsarbeid er det utført om lag 650.000 arbeidstimer i prosjektet. Hittil har alt arbeidet skjedd uten skader som har medført fravær.

Godt samarbeid

Så langt har det vært åtte mindre skader, men altså ingen som har ført til fravær.

- Det blir gjort mye godt HMS-arbeid (helse, miljø og sikkerhet) i prosjektet. Både entreprenører og byggherre jobber systematisk med HMS, sier HMS-rådgiver Margot Bolstad Lynum i Statens vegvesen.

Hun skryter også av et godt samarbeidsklima.

- Samarbeidet fungerer veldig bra. Vi har lav terskel for å snakke sammen, og har kontakt nesten daglig om små og store forhold. Det er jo alltid noe som kan bli bedre i et så stort prosjekt, men arbeiderne ute er flinke til å rapportere og si fra om det er noe som ikke fungerer som det skal, sier Bolstad Lynum.

- Vi gjennomfører også ukentlige vernerunder der AF velger ut aktuelle tema for kontroll basert på risikoanalyser og framdriftsplaner. Det har fungert godt, sier Bolstad Lynum.

Rapporterer uønskede hendelser

Et av tiltakene for å redusere risikoen for ulykker, er entreprenørenes innrapportering av nestenulykker.

- AF er flinke til å registrere uønskede hendelser, såkalte RUH-er på fagspråket. Antall RUH-er i prosjektet er høyt (ca. 1500 så langt). Det er positivt fordi det er slik vi lærer. Kommer det mange RUH-er innen et område eller en type arbeidsoppgaver, følger vi det opp ekstra og identifiserer tiltak som senker risikoen for ulykker, sier Bolstad Lynum.

Sikker jobbanalyse (SJA) er et annet viktig tiltak. SJA er en systematisk gjennomgang og vurdering av farer i forkant av en aktivitet der det kan oppstå farlige situasjoner.

- Hensikten med SJA er å vurdere om sikkerheten er godt nok ivaretatt gjennom gjeldende arbeidsprosedyrer og planer, eller om det er behov for å iverksette ytterligere tiltak som kan fjerne eller kontrollere farene. Per august 2019 er det gjennomført 232 slike analyser, sier Bolstad Lynum.

Flere HMS-utfordringer

Det er flere HMS-utfordringer i prosjektet. Arbeid i høyden, samtidige aktiviteter (i tunnel foregår det eksempelvis flere ulike arbeidsoperasjoner samtidig), sprengningsarbeid, tipparbeid og arbeid nær elv er noen av oppgavene som krever spesiell oppmerksomhet.

Det er mye massetransport i prosjektet. Det fører til mye støv, som kan være plagsomt for omgivelsene. Fra tid til annen ramler det også av stein fra lastebilene, som kan havne i vegbanen. Støyende arbeid er det også en del av.

- Vi forsøker å holde en god standard ved jevnlig renhold, sier Bolstad Lynum.

- I prosjektet forsøker vi etter beste evne å ta vare på arbeidsfolk, naboer og miljøet. Dette krever at alle bidrar, noe vi har klart bra så langt i Soknedal, mener Bolstad Lynum.