Det skal bygges et kollektivknutepunkt for lokal og regional busstrafikk med trafikksikre forhold for alle trafikantgrupper i området. Kollektivknutepunktet skal være universelt utformet. Det skal lages oppstillingsplasser for inntil 5 busser, med trafikksikre adkomster (gang- og sykkelveg) for myke trafikanter.