Forslag til reguleringsplan med konsekvensutgreiing låg ute ut til offentleg ettersyn i perioden 30. juni til 1. september 2016.

Kommunestyret i Suldal vedtok planen i møte 31. januar 2017. Det er ikkje gjort endringar i plankartet og bare ei mindre endring i føresegnene i høve til høyringsframlegget.