Den nye gang- og sykkelvegen skal være et trygt anlegg for gående og syklende på strekningen mellom den nye jernbanestasjonen på Skoppum og eksisterende gang- og sykkelveg langs rv. 19 mot øst – i nærheten av Vikveien (retning mot Horten sentrum). Anlegget skal øke trafikksikkerheten.

I Nasjonal transportplan 2018–2029 er det bevilget 100 mill. kr til ferdig bygd prosjekt. Dette inkluderer prosjektering og bygging. Det er også satt av midler til trafikksikkerhetstiltak for å utbedre to kryss langs rv. 19. Dette er Sandeveien (fv. 3180) til 6,5 mill. kr og Vikveien (fv. 3182) til 5,5 mill. kr. Disse to kryssene skal også inngå i reguleringsplanen for gang- og sykkelvegen.

Byggestart er planlagt til 2023.