Varsel om planoppstart for rv. 19 Borre–Skoppum

— Statens vegvesen varsler iht. plan og bygningslovens §§3-7 og 12-8 om oppstart av arbeid med detaljregulering. Den aktuelle strekningen ligger langs riksveg 19, mellom ny jernbanestasjon for Horten og krysset med Vikveien i Horten kommune. Strekningen er 2,5 km lang.

Åpent informasjonsmøte

— Torsdag 5. november inviterer Statens vegvesen til et informasjonsmøte om den nye gang- og sykkelvegen langs rv. 19 fra Skoppum og mot Horten sentrum.