Langs rv. 19 planlegger Statens vegvesen en ny gang- og sykkelveg mellom den nye jernbanestasjonen på Skoppum, som Bane NOR nå bygger, og østover retning Horten sentrum.

Den nye gang- og sykkelvegen skal være et trygt anlegg for gående og syklende på strekningen mellom den nye jernbanestasjonen på Skoppum og eksisterende gang- og sykkelveg langs rv. 19 mot øst – i nærheten av Vikveien (retning mot Horten sentrum). Anlegget skal øke trafikksikkerheten.

I Nasjonal transportplan 2018–2029 er det bevilget 100 mill. kr til ferdig bygd prosjekt. Dette inkluderer prosjektering og bygging. Det er også satt av midler til trafikksikkerhetstiltak for å utbedre to kryss langs rv. 19. Dette er Sandeveien (fv. 3180) til 6,5 mill. kr og Vikveien (fv. 3182) til 5,5 mill. kr. Disse to kryssene skal også inngå i reguleringsplanen for gang- og sykkelvegen.

Reguleringsplan ventes lagt ut til offentlig ettersyn våren 2022 og vedtatt plan sommeren 2022.

Vei:
Rv. 19
Fase:
Planfase
Kommuner:
Horten
Fylker:
Vestfold og Telemark
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2018-2029

Rv. 19 Borre–Skoppum, gang- og sykkelveg © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Tone-Lill Pedersen

Planleggingsleder
Telefon:
90 92 21 09
E-post:

Stein-Roger Nilssen

Avdelingsdirektør
Telefon:
95 03 88 99
E-post:

Sist oppdatert:

Gå videre