Statens vegvesen Region sør planlegger ny riksveg 350 Hokksund–Åmot og ny fylkesveg 287 Åmot-Haugfoss. Viken fylkeskommune overtar videre planprosess for fv. 287 Åmot–Haugfoss.

Ny rv. 350 skal avlaste Hokksund og Åmot sentrum, bedre trafikksikkerheten og fremkommeligheten mellom de to kommunesentrene og redusere ulykkesrisikoen.

Ny fv. 287 skal bedre adkomsten fra Haugfoss og Sigdal til rv. 350 i Åmot og bedre trafikksikkerheten for alle trafikantgrupper.