Prosjektet er en videreføring av gjennomført utbedringsprosjekt fra Hovda bru til Fjell. Dagens veg på strekningen Fjell–Opphus nord har stedvis til dels dårlig kurvatur, for smal veg, dårlig bæreevne og mange avkjørsler, samt nærføring til bebyggelse.

Statens vegvesen ønsker bedre sammenligningsgrunnalg for kostnadsforskjellen mellom Elvelinja og Skoglinja. Midlertidig stopp i arbeidet med reguleringsplanen medfører ingen utsettelse av prosjektet i forhold til NTP. Gjennomføring etter 2023, Dersom kostnadene fortsatt går klart i favør av Elvelinja, vil arbeidet med reguleringsplanen gjenopptas. I motsatt fall er det aktuelt å be kommunen om en ny vurdering. Skoglinja ligger fortsatt inne i kommuneplanen som en framtidig løsning.