Formålet med planarbeidet er å legge til rette for å bedre trafikkforholdene langs riksveg 3 på strekningen Fjell til Opphus nord, en vegstrekning på ca. 6 km langs dagens veg. Prosjektet er en videreføring av gjennomført utbedringsprosjekt fra Hovda bru til Fjell. 

Dagens veg på strekningen Fjell til Opphus nord har til dels dårlig kurvatur, for smal veg, dårlig bæreevne og mange avkjørsler, samt nærføring til bebyggelse. Dette gjelder spesielt nordre del av strekningen.