Nå starter arbeidene med utvidelse og utbedring av dagens rv. 3 nordover mot Svingen rasteplass. I anleggsperioden legges trafikken om på traseen for den nye skogsbilvegen. Omkjøringsvegen får midlertidig fast dekke og midlertidige adkomster til Skråvegen og Svingenvegen. Omkjøringen merkes og skiltes.

Omleggingen vil skje i to etapper:

  • Torsdag 1. november er trafikken planlagt lagt om på den søndre delen av strekningen fra krysset Skråvegen-rv. 3 og en km. nordover.
  • Strekningen videre nordover mot Svingen rasteplass legges om våren 2019

Vi ber trafikantene kjøre forsiktig og følge skiltingen.