Hensikten er å få et sammenhengende gang- og sykkelvegnett langs riksveg 4 Trondheimsveien. Strekningen er på ca. 300 meter. Gående og syklende i sørlig retning kommer inn på en snuplass som brukes av mindre og større kjøretøy, dette gir en uoversiktlig og trafikkfarlig situasjon.

Videre går rundt 175 m av dagens gang- og sykkelveg i blandet trafikk på Brådalsstubben. På bakgrunn av nærliggende virksomhet er det høy trafikk på vegen. Eksisterende gang- og sykkelveg nord i planområdet legges om slik at gang- og sykkelvegen ikke kommer i konflikt med snuplassen.

Forslag til planavgrensning rv. 4 BråddalsstubbenForslag til planavgrensning rv. 4 Bråddalsstubben. Kart: Statens vegvesen