Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Forslag til reguleringsplan for gang- og sykkelvei Brådalsstubben, rv. 4 Trondheimsveien, Nittedal kommune, er lagt ut på høring og offentlig ettersyn.

Bakgrunn

Det er i dag en uryddig trafikksituasjon langs Brådalsstubben parallelt med Rv4. Flere forhold, herunder at gang-sykkelvei går over i blandet trafikk i Brådalsstubben, østsiden av veien benyttes til uregulert parkering og en snuplass som ikke er atskilt fra gang- og sykkelveien, fører til uoversiktlige og dårlig forhold for myke trafikanter. Samtidig mangler holdeplassen på riksvei 4 universelt utformet atkomst fra Brådalsstubben.

Formålet med planen

Formålet med planen er å rydde opp i trafikkforholdene langs Brådalsstubben ved å etablere gang- og sykkelvei separert fra Brådalsstubben og utvide til sykkelvei med fortau der det er tilstrekkelig med areal. Gjelleråsen holdeplass retning sør skal oppgraderes med blant annet universelt utformet atkomst og utforming.

Eksisterende gang- og sykkelvei nord i planområdet legges om slik at gang- og sykkelveien ikke kommer i konflikt med snuplassen. Tiltaket vil gi et sammenhengende gang- og sykkelveinett i planområdet, samt tilrettelegge for økt bruk av kollektiv.

Erverv av grunn

Bygging av prosjektet vil kreve erverv av grunn. Arbeidet med grunnerverv starter normalt når reguleringsplanen er godkjent. Det er reguleringsplanen som gir hjemmel for å gjennomføre grunnerverv. Informasjon om grunnerverv finner du på siden: Avståelse av eiendom

Plandokumenter og merknadsfrist

Plandokumentene kan leses/lastes ned på denne siden, se under "Last ned", eller på Nittedal kommunes nettside: Nittedal - Høringer og kunngjøringer.

Merknader

Alle merknader eller uttalelser til planen merkes med saksnummer 21/00615 og sendes innen 31.08.2021. til:

  • Nittedal kommune, P.B. 63, 1483 Hagan eller til  

Kontaktinfo

Har du spørsmål om planarbeidet, kan du kontakte:

  • Planleggingsleder Thorstein Hymer i Statens Vegvesen på telefon 40 55 34 26 eller e-post .
Aktuelt for fylke(r): Viken