Dagens bru er fra 1958 og er smal. Den har blant annet skader i sidebjelker og dekke, og mangler isolasjon. Selv om skadene ikke er kritiske, er det behov for å erstatte dagens bru. 

Brua krysser grensa mot Finland, og arbeidet skjer i samarbeid med finske vegmyndigheter. En ny bru vil bedre trafikksikkerheten og framkommeligheten i området.

Området som skal reguleres strekker seg om lag en kilometer langs riksveg 92 fra området nord for Grensen skole på Dorvonjárga til riksgrensen mot Gáregasnjárga på finsk side. I utgangspunktet er området regulert til landbruks-, natur og friluftsformål.

Blant temaene som vil bli nærmere belyst i reguleringsplanen er blant annet konsekvenser for natur, miljø, reindrift, kulturmiljø og samiske interesser.

Etter planen skal forslaget til reguleringsplan være klart til å legges ut til offentlig ettersyn og høring høsten 2019. Det er Karasjok kommune som skal vedta den endelige planen.

Det er foreløpig ikke satt av penger til ny bru over Anárjohka.

Innspill

Statens vegvesen ber nå om innspill, merknader og relevante opplysninger til arbeidet. Disse kan sendes skriftlig innen 21. februar 2019 til:

Planprosessleder Per Johnny Sara kan kontaktes på telefon 474 14 461 eller på epost per.johnny.sara@vegvesen.no
Grunneiere og andre som berøres av planen, vil få eget brev.

Planområdet:

Kart illustrasjon - Rv. 92 Anarjohka bru