Beltekampanjen retter seg mot de som ikke alltid husker beltet, eller som bruker det feil – enten det er i bilen eller på bussen.

Kampanjen er en del av Statens vegvesens nasjonale trafikksikkerhetskampanjer. Nullvisjonen er ledestjernen i kampanjearbeidet.

Kampanjene tar alltid i bruk flere virkemidler for å påvirke målgruppenes holdninger og adferd i mer trafikksikker retning. I beltekampanjen er kontroller og kommunikasjon de mest sentrale virkemidlene.

Buss er den største frisonen for beltebruk

Beltebruken varierer avhengig av type kjøretøy. Buss har utpekt seg som kjøretøyet med de dårligst etablerte beltevanene. I 2019 oppga 70 prosent at de i stor eller svært stor grad bruker belte i buss. Fra 2015 og frem til i dag har derfor beltekampanjen vært direkte innrettet mot beltebruk i buss.

Om ulykken skulle ramme, er det enorme krefter som settes i sving. Uten belte er det ingenting som fanger deg opp eller holder deg på plass i setet. Glemmer du beltet, kan du derfor utgjøre en stor fare både for deg selv og de du reiser sammen med.

Det er heldigvis få ulykker med buss, men skadepotensialet er stort om noe skulle skje. Belte i buss-kampanjen har med dette en forebyggende dimensjon. 

Kampanjen har tett samarbeid med NHO Transport, Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet, Kollektivtrafikkforeningen og en rekke store busselskap, for å sammen bidra til økt beltebruk i buss. Kampanjen er forankret i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei 2018–2021 (PDF).

Nytt forprosjekt i 2021

Etter drøye fem år med kampanje for økt beltebruk i buss, gjennomfører vi våren 2021 et forprosjekt. Dette for å kartlegge hvorvidt kampanjen skal videreføres i sin nåværende form eller om det heller er andre områder innenfor beltetematikken som bør prioriteres som nasjonal trafikksikkerhetskampanje.

Eksempler på bilder fra Statens vegvesens beltekampanje. Foto: Massimo Leardini
Eksempler på bilder fra Statens vegvesens beltekampanje. Foto: Massimo Leardini

Gå videre