Rapporter fra FoU-programmet Gjenbruksprosjektet 2002–2005.

Gjenbruksmaterialer i vegbygging: eksempelsamling 2574 (Brage)

Avfallshåndtering

God avfallshåndtering er en betingelse for gjenbruk. Stikkord: avfallsreduksjon, miljøsanering, avfallshåndtering, gjenbruk av egne rivemasser. Deltakelse i Nettverk for nasjonal handlingsplan for BA-avfall (se www.byggemiljo.no) og den nasjonale dugnaden mot forsøpling Hold Norge Rent

Arbeidet var grunnlag for videreutvikling av håndbok om avfallshåndtering R765 (Brage)

Miljøpåvirkning

Selv de minst krevende anvendelser av gjenbruksmaterialer, når det gjelder tekniske egenskaper, kan stoppe på grunn av vår manglende kontroll over miljøpåvirkning. Hensikten for arbeidet på dette temaet har vært å utvikle en enkel modell for vurdering av miljøpåvirkning fra gjenbruksmaterialer under forhold som er typiske for vegbygging.

Rapport Forfatter Rapport
Miljøpåvirkning fra gjenbruksmaterialer i vegbygging (Brage) Gordana Petkovic 2432
Miljøpåvirkning fra gjenbruksmaterialer i vegbygging – sementbaserte materialer (Brage) Christian J. Engelsen 2433
Miljøpåvirkning fra gjenbruksmaterialer i vegbygging – gjenbruksasfalt (Brage) Torbjbørn Jørgensen 2434
Miljøpåvirkning fra gjenbruksmaterialer i vegbygging – oppkuttede bildekk (Brage) Arnt-Olav Håøya 2435
Miljøpåvirkning fra gjenbruksmaterialer i vegbygging – Skumglass (Brage) Arnt-Olav Håøya 2436

Gjenbruk av betong

Målsetning var utvikling av retningslinjer for bruk av resirkulert betong og tegl, både anvendelsesformål og tilhørende tekniske krav. Stikkord: Uttesting av deklarasjonsordningen (aktivt tilbud fra Kontrollrådet 2003–2006), mekaniske egenskaper, bestandighet mot strømmende vann og frost, finstoffets betydning. I tillegg ble det gjort lab- og feltforsøk med gjenbruksbetong brukt som tilslag i ny betong.

Rapport Forfatter Rapport
Gjenbruk av knust betong og tegl i vegbygging. Testing av mekaniske egenskaper – Erfaringsinnsamling (Brage) Joralf Aurstad 2309
Frostbestandighet av resirkulert tilslag (Brage) Synnøve A. Myren og Jacob Mehus 2411
Gjenbruk av knust betong i vegbygging. Mekaniske egenskaper og testmetoder for resirkulert tilslag (Brage) Joralf Aurstad 2422
Materialdeklarasjon av resirkulert tilslag. Uttesting av deklarasjonsordning (Brage) Synnøve A. Myren og Jacob Mehus 2431
Finstoffinnhold i gjenbruksbetong (Brage) Joralf Aurstad 2437
Kjemisk nedbrytning av resirkulert tilslag. Forsøk med akselerert vanngjennomstrømning (Brage) Christian J. Engelsen 2438
Konstruksjonsbetong med resirkulert tilslag (Brage) Synnøve A. Myren og Jacob Mehus 2439
Støttemur ved E6 Taraldrud. Anleggstekniske erfaringer med bruk av knust betong i ny betong (Brage) Dag Atle Tangen 2440

Gjenbruk av asfalt

Hensikten var å fremme bedre utnyttelse av gjenbruksasfalt, bedre masseflyt fra avfallsfasen til nytt bruksområde, samt varm gjenvinning. Aktivt samarbeid med Kontrollordning for asfaltgjenvinning (KFA), som ble startet i 2001.

Rapport  Forfatter Rapport
Varm asfaltgjenvinning i verk (Brage) Olav Ruud 2350
Kontroll og dokumentasjon av returasfalt (Brage) Olav Ruud 2351
Erfaringer fra feltstrekninger med kaldblandet gjenbruksasfalt - Vurdering av tilstandsutvikling og dekkelevetid (Brage) Joralf Aurstad 2408
Materialegenskaper for kaldblandet gjenbruksasfalt - vannfølsomhet og styrkeparametere (Brage) Johnny Stenshagen og Øivind Moen 2420
Feltforsøk med ubundet asfaltgranulat - Avsluttende undersøkelser på forsøksstrekningene på Fornebu (Brage) Ragnar Bragstad 2421
Materialstrøm for gjenvunnet asfalt (Brage) Ragnar Evensen 2410

Lette fyllmasser og isolasjonsmaterialer

Lette fyllmasser er interessant for vegbygging på dårlig grunn. Det er også alltid behov for gode isolasjonsmaterialer. Gjenbruksprosjektet prioriterte aktiviteter som bidro til materialenes produktspesifisering og miljøgodkjenning.

Rapport Forfatter Rapport
Bruk av bildekk i støyvoller – Livsløpsvurdering (Brage) Karin Synnøve Østby 2310
Gjenbruk av bildekk i vegbygging – Tekniske og miljøtekniske vurderinger (Brage) Arnt-Olav Håøya og Roald Aabøe 2357
Miljøovervåkning av 3 pilotprosjekter med oppkuttede bildekk 2001-2003 (Brage) Olav Håøya og Guro Thue Unsgård 2375
Gjenbruk av bildekk i geokonstruksjoner. Miljøovervåkning 2001-2007 (Brage) Arnt-Olav Håøya 2527
Gjenbruk av avfallsglass som granulert skumglass i vegkonstruksjoner (Brage) Roald Aabøe 2445
Flyveaske fra papirproduksjon brukt i kalksementpeler (Brage) Guro Brendbekken 2447

Gjenbruksvegen

To vegprosjekter ble utpekt som ”gjenbruksveger”: E-6 Melhus i Sør-Trøndelag og E6 Assurtjern – Klemetsrud i Akershus. Målet med «gjenbruksveger» var å demonstrere kjente løsninger og teste ut nye bruksområder hvor det manglet kunnskap og erfaring. Fullskalaprøving gir verdifull informasjon om materialenes oppførsel under trafikk- og klimapåkjenning. I tillegg gir det også mulighet til å analysere problemer knyttet til økonomi, logistikk og miljøregnskap.

Rapport Forfatter Rapport
Gjenbruksvegen E6 Melhus (Brage) Jostein Aksnes og Dag Atle Tangen 2423
Gjenbruksvegen E6 Klemetsrud – Assurtjern (Brage) Dag Atle Tangen 2441

Rammeverk for gjenbruk

Her inngår problemstillinger som ikke gjelder tekniske egenskaper av gjenbruksmaterialer, men som likevel spiller en viktig for økt bruk av resirkulerte materialer i Statens vegvesen. I diskusjonsmøter med gjenbruksbransjen ble rammevilkår for bruk av avfallsbaserte materialer diskutert. Stikkord: administrative forhold, regelverk, logistikk, økonomi, juridiske forhold m.m.

Rapport Forfatter Rapport
Reelle muligheter for gjenbruk – status ved avslutning av Gjenbruksprosjektet (Brage) Gordana Petkovic 2442

Nye materiale, ideer og tiltak

Arbeidet omfattet nye avfallsbaserte materialer og tiltak som løser avfallsproblemer, fører til bedre forvaltning av naturressurser og er samtidig økonomisk lønnsomt. Stikkord: støyskjermer av gjenbruksplast, landbrukskompost av avløpsslam, oppretting av rekkverk ute i felt, gjenbruk av brøytestikker, betongrekkverk trafikkskilt og ombruk av bygg og bygningsdeler.

Rapport Forfatter Rapport
Utradisjonelle gjenbrukstiltak – Eksempelsamling (Brage) Dag Atle Tangen 2377