Hensikten med Gjenbruksprosjektet har vært å legge til rette for økt gjenbruk i Statens vegvesen.

Statens vegvesen ønsket å ta i bruk gode og miljømessig trygge avfallsbaserte produkter i vegbygging. I tillegg var det et mål å få til håndtering av eget avfall på en forskriftsmessig og mer økonomisk måte.

Materialene i fokus under prosjektet var resirkulert tilslag av betong og tegl (gjenbruksbetong), gjenbruksasfalt, og lette fyllmasser - oppkuttede bildekk og skumglass.

Gjenbruksbetong (resirkulert tilslag) er et granulært materiale som produseres ved knusing og sortering av rivemasser av betong, tegl, stein og innslag av andre materialer. En viktig forutsetning for gjenbruk er at massene ikke inneholder miljøfarlige stoffer. Dette sikres ved miljøsanering. Kvaliteten av materiale øker videre med en høyere grad av sortering, begrenset andel urenheter, slik som trevirke, lette masser, metall eller stoffrester, og med god dokumentasjon av egenskaper. Gjenbruksbetong kan erstatte steinmaterialer i f.eks. forsterkningslag, bærelag i g/s-veger, grøfter. Tekniske krav er gitt i håndbok N200 Vegbygging. 

Oppgravd eller oppfrest asfalt (returasfalt) er ressurs som kan brukes på eksisterende veger og ved etablering av ny infrastruktur. Asfalt kan gjenvinnes 100 % og bruk av returasfalt sparer ikke-fornybare ressurser, energi og gir lavere utslipp av klimagasser. Tekniske krav til anvendelse av gjenbruksasfalt er gitt i N200 Vegbygging. Gjenbruksprosjektet fikk mye ut av samarbeidet med Kontrollordning for asfaltgjenvinning (KFA), som var under sterk utvikling under prosjektperioden. De er mye informasjon på www.asfaltgjenvinning.no

Lette fyllmasser er materialer med lav dimensjonerende densitet som brukes alle steder der det er nødvendig å begrense belastning pga dårlig bæreevne eller lav stabilitet.  Gjenbruksprosjektet har sett spesielt på oppkuttede bildekk og skumglass

Oppkuttede bildekk er har vært et spennende materiale å undersøke, bl.a. fordi det i utgangspunktet er et stort avfallsproblem. Prosjektet har sett på både miljø- og tekniske egenskaper til oppkuttede bildekk og dokumentert resultater fra laboratorie- og feltprøving.

Skumglass er et granulært materiale basert på returglass av flasker, vinduer, bilglass, lysstoffrør m.v. Materialet er skummet i en prosess hvor metaller og andre mulige forurensinger er fjernet i produksjonsprosessen. Produktet har egenskaper som lav egenvekt, god isolasjonsevne, høy styrke og høy friksjonsvinkel. Gjenbruksprosjektet har undersøkt både miljø- og tekniske egenskaper av skumglass. I demonstrasjonsprosjektene ble produktet Hasopor brukt, da Hasopor AS i Meråker var eneste leverandør.

Prosjektrapporter og fagartikler og mye annen dokumentasjon fra Gjenbruksprosjektet er lagret på en DVD fra prosjektet, som er tilgjengelig fra Statens vegvesen.