Statens vegvesen, Bane NOR og Statsbygg skal utvikle ny teknologi for å sikre klimavennlig grunnstabilisering i områder med kvikkleire.

Hva er KlimaGrunn?

KlimaGrunn er et innovasjonspartnerskap (støttet av Innovasjon Norge) hvor Statens vegvesen, BaneNOR og Statsbygg sammen utvikler nye metoder for grunnstabilisering. Det er store klimagassutslipp knyttet til bygging av ny infrastruktur og bygg. Statens vegvesen og Bane NOR har som målsetning å redusere klimagassutslippene i sine utbyggingsprosjekter med 40 % innen 2030. Statsbygg stiller krav om å redusere klimafotavtrykket for både nybygg og totalrehabiliteringer.

KlimaGrunn skal utvikle ny teknologi for å redusere klimautslipp i forbindelse med grunnstabilisering i bygg- og anleggsbransjen. Hensikten er å redusere CO2-utslipp ved å unngå overforbruk av grunnstabiliserende materiale.

Den valgte leverandøren for innovasjonspartnerskapet er et konsortium bestående av firmaene Multiconsult, Cautus Geo og Norcem, med firmaet Argeo som underkonsulent.

Mål for KlimaGrunn

KlimaGrunn har som mål å utvikle nye og innovative løsninger som kan benyttes til å redusere klimagassutslippene knyttet til stabilisering av krevende grunnforhold. Dette skal prosjektet oppnå med følgende tiltak:

  • Utvikle klimavennlige sikrings- og grunnforsterkningsmetoder for kvikkleirer som også ivaretar naturmangfoldet.
  • Utvikle nye metoder for å måle styrken i stabilisert leire. Klarer man å forbedre teknologien rundt å stabilisere leirgrunn ved hjelp av kalksementpeler, kan klimagassutslippene reduseres betraktelig, samtidig som det kan være store beløp å spare.
  • Oppnå sikkerhet ved hjelp av grunnstabilisering uten å gå på bekostning av miljø.
  • Oppnå redusert bruk av kalk og sement i grunnstabilisering.

Grunnstabilisering – et vanlig tiltak for å gjøre grunnen stabil før bygging

Krevende grunnforhold en rekke steder i landet medfører behov for omfattende grunnforsterkning og sikringsarbeid for å hindre at skred utløses i utbyggingsprosjekter, spesielt i kvikkleireområder. Grunnsikring ved hjelp av peler av kalk og sement er en utbredt metode, og metoden skal videreføres, men på en mer klimavennlig måte. Resultatene av arbeidet med KlimaGrunn vil føre til at vi i fremtiden vil jobbe med grunnstabilisering på en helt ny måte, enten det gjelder bygging av vei, jernbane eller bygg.

Økt kunnskap om oppnådd stabilisering

Grunnstabilisering i dag gjennomføres blant annet ved å blande inn mange tonn kalk og sement for å gjøre grunnen stabil. Denne prosessen bedrer grunnforholdene og øker sikkerheten uten store terrenginngrep. Kalksementpeling brukes i utstrakt grad for å øke styrken i kvikk eller bløt, setningsømfintlig leire. Kalk og sement vispes inn i leiren slik at det dannes en pel med mye høyere styrke enn den omkringliggende leiren. Vi har ingen god metode for å dokumentere faktisk oppnådd styrke og homogenitet i grunnen i dag.

Vil redusere mengden kalk og sement

Den reelle styrken i pelene er ofte høyere enn det som kreves, som igjen betyr at det brukes mer kalksement enn nødvendig. KlimaGrunn skal utvikle ny teknologi for å måle kvaliteten på grunnstabilisering både i pelene som settes ned, og i grunnen rundt pelene. Den nye og mer presise målemetoden vil gjøre det enklere å beregne hvor mye masse som kreves for å sikre stabil grunn. På denne måten unngår man å bruke mer materiale enn nødvendig, samtidig som man får mer presis kunnskap om hvor stabil grunnen er. I utviklingen av den nye teknologien skal KlimaGrunn bruke kunnskap fra materialteknologi, sensorteknologi og seismologi (læren om jordskjelv og andre bølgebevegelser). Hensikten er å optimalisere materialbruken i grunnforsterkningsprosjekter i kvikkleireområder.

Illustrasjon KlimaGrunn
Illustrasjon KlimaGrunn. Foto: Audun Gjerdi

Innovasjonspartnerskap