Bedre drift og vedlikehold for å få flere gående og syklister.

Illustrasjon til prosjektet Bedre drift og vedlikehold – flere gående og syklende
Illustrasjon til prosjektet «Bedre drift og vedlikehold – flere gående og syklende» (BEVEGELSE). Foto: Michelle Stoltenberg

FoU-programmet BEVEGELSE varer 2017–2021 og omhandler innsatsnivå og metoder for drift og vedlikehold som fører til økt gang- og sykkeltrafikk.

Programmet skal gi økt kunnskap om:

  • Gående og syklendes forutsetninger og behov
  • Driftsmetoder, utstyr og organisering for å få effektivt drift og vedlikehold på gang- og sykkelanlegg
  • Samarbeidsformer, kontraktsutforming og oppfølging av entreprenører

Implementering gjøres etter hvert ved å formidle ny kunnskap og endre anbefalinger i håndbøker, kontraktsmaler og oppfølgingsrutiner.

Hvis flere går og sykler vil vi få bedre lokalt miljø, bedre folkehelse, mer levende og aldersvennlige byer og økt livskvalitet. Det bidrar også til å nå nasjonale mål i klima- og transportpolitikken.

Programmet bygger opp under etatens gåstrategi og sykkelstrategi, og Regjeringens nullvekstmål for personbiltrafikk i storbyområdene. Visjonen om null drepte og hardt skadde trafikanter er et premiss i programarbeidet.

Illustrasjonsbilde av manglende brøyting på fortau
Illustrasjonsbilde av manglende brøyting på fortau. Foto: Knut Opeide
Sist oppdatert: